Įeiti
Publikuota: 2014.02.12. Atnaujinta: 2017.06.01

Dujų ir elektros departamentas


• Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant elektros, gamtinių dujų ir atsinaujinančių energijos išteklių reguliavimo sistemą Komisijai priskirtose reguliavimo srityse.
• Koordinuoja ir kontroliuoja Komisijos strategijos numatytų uždavinių įgyvendinimą.
• Užtikrina tinkamą elektros, gamtinių dujų ir atsinaujinančių energijos išteklių sektorių administravimą ir priežiūrą.
• Rengia ir dalyvauja rengiant, nagrinėja pagal Komisijai priskirtą kompetenciją elektros, gamtinių dujų ir atsinaujinančių energijos išteklių teisės aktų projektus ir teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus.
• Užtikrina savalaikį ir tinkamą Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą, siekiant integruoti elektros ir gamtinių dujų rinkas į Europos Sąjungos reguliavimo sistemas.
• Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų institucijų (įskaitant ES institucijas ir organizacijas), įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida.
• Teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus, susijusius su Departamento veiklos klausimais ministerijoms, savivaldybėms, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, Komisijos nariams bei Komisijos struktūriniams padaliniams ir visuomenei.
• Konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis pagal Departamento kompetenciją.
• Dalyvauja rengiant dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Departamento struktūriniams padaliniams priskirtas funkcijas.
• Rengia Departamento metinį darbo planą bei strategines veiklos gaires ir teikia Komisijos pirmininkui tvirtinti.
• Pagal kompetenciją vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.