Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2020.12.01

Tarybos veikla


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės prasme, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą.

Taryba įkurta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu. Pirmosios Tarybos narius 1997 m. vasario 10 d. paskyrė Lietuvos Respublikos Prezidentas.

Nuo 2008 m. lapkričio mėn. Tarybos nariai Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu yra skiriami Lietuvos Respublikos Seimo.


Tarybos misija – kurti VERT‘ę visuomenei energetikoje.


Tarybos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetikos paslaugų kokybę ir prieinamumą efektyviai veikiančiose rinkose.

Taryba strateginį tikslą įgyvendina vykdydama Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimo bei rinkos priežiūros programą.


Tarybos  veiklos kryptys:

  • vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsauga;
  • reguliuojamų ūkio subjektų sąnaudų skaidrumas ir kainų pagrįstumas;
  • skaidrių, nediskriminacinių, prognozuojamų veiklos sąlygų sektoriuje užtikrinimas;
  • reguliuojamų ūkio subjektų veiklos efektyvumo didinimas, taikant skatinamąsias ekonominio reguliavimo priemones;
  • integracija į vieningos ES rinkos bei reguliavimo erdvę;
  • skaidrumas, viešumas, atvirumas, lankstumas institucinėje veikloje;
  • valstybinė energetikos priežiūra ir kontrolė visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje neatsižvelgiant į energetikos objektų ir įrenginių valdymo formą;
  • atestatų energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklai išdavimas;
  • leidimų veiklai elektros energetikos sektoriuje išdavimas.

Tarybos veiklos sritys:
• gamtinių dujų;
• centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų;
prekybos nefasuotais naftos produktais;
• elektros energetikos;
• atsinaujinančių išteklių energetikos;
• šilumos energetikos;
• geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo;
• transporto.


Tarybos strateginis tinklelis

misija1.png


 

Tarybos veiklos teisiniai pagrindai

Tarybos funkcijos nustatytos Energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme, Gamtinių dujų įstatyme, Šilumos ūkio įstatyme, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Energijos išteklių rinkos įstatyme, Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme, Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatyme, Elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas įstatyme ir kt. Taryba taip pat tiesiogiai įgyvendina ir taiko Europos Sąjungos reglamentus dėl elektros ir dujų rinkų tinklų kodeksų.


Tarybos valdymas

Tarybą sudaro penki nariai. Tarybos pirmininką ir keturis narius Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu penkeriems metams skiria ir atleidžia Seimas. Šiuo metu Tarybai vadovauja Tarybos pirmininkė Inga Žilienė. 


Tarybos sprendimų priėmimo procesas

Tarybos sprendimai įstatymų leidėjo deleguotose srityse priimami viešuose Tarybos posėdžiuose. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 4 Tarybos nariai, įskaitant Tarybos pirmininką. Taryba sprendimus priima balsuodama, sprendimai įforminami nutarimais. Tarybos narys turi teisę nesutikti su daugumos Tarybos narių nuomone posėdyje svarstomais klausimais. Tokiu atveju Tarybos narys žodžiu ir (ar) raštu išdėsto savo nuomonę, kuri užfiksuojama posėdžio protokole.


Tarybos atskaitomybė

Taryba – Lietuvos Respublikos Seimui atskaitinga viešojo administravimo institucija. Kiekvienais metais iki gegužės 1 d. Taryba parengia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą, ją paskelbia savo interneto svetainėje ir pateikia Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Tarybos finansinį ir veiklos auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.


Tarybos veiklos organizacija

Tarybos funkcijoms įgyvendinti sudaroma Tarybos administracija, susidedanti iš departamentų ir juose esančių skyrių bei savarankiškų skyrių, kuriems vadovauja Administracijos direktorius. Tarybos kolektyvą sudaro valstybės pareigūnai, t. y. Tarybos pirmininkas ir Tarybos nariai, karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Tarybos nariai pasiskirstę kuruojamos veiklos sritimis taip:

Tarybos pirmininkė Inga Žilienė vadovauja Tarybos darbui, kuruoja centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo ir metodinius klausimus, taip pat klausimus, susijusius su šilumos tiekėjų pateiktais investicijų projektais, energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimu, jų keitimu, atestatų galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, atestatų galiojimo panaikinimu ir energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo reguliuojamosios veiklos kontrole.

Tarybos pirmininko pavaduotojas Jonas Makauskas kuruoja teisėkūros ir teisės taikymo, gamtinių dujų sektoriaus klausimus, įskaitant didmeninės gamtinių dujų rinkos vientisumo ir skaidrumo priežiūros klausimus pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (išskyrus klausimus, susijusius su gamtinių dujų bendros rinkos kūrimu, kitų Europos Sąjungos teisės aktų taikymu ir įgyvendinimu), visus klausimus, susijusius su administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimu, visus su Energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 30 punkte įtvirtinta funkcija susijusius veiksmus,  suskystintų naftos dujų ir nefasuotų naftos produktų sektorių klausimus, taip pat klausimus, susijusius su dujų ir naftos sektoriuose atliekama energetikos objektų ir įrenginių valstybine kontrole, šilumos sektoriuje atliekama energetikos objektų ir įrenginių valstybine kontrole, Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo ir sankcijų skyrimo klausimus, šilumos paskirstymo metodų ir su jų taikymu susijusius skundų ir ginčų nagrinėjimo klausimus bei skundų ir ginčų, kilusių gamtinių dujų sektoriuje, taip pat skundų ir ginčų dėl šilumos ir karšto vandens kainų ir investicijų projektų, nagrinėjimą.

Tarybos pirmininko pavaduotojas Renatas Pocius kuruoja elektros energetikos sektoriaus klausimus, tarptautinius klausimus gamtinių dujų sektoriuje, susijusius su bendros rinkos kūrimu, Europos Sąjungos teisės aktų taikymo ir įgyvendinimo klausimais (išskyrus didmeninės gamtinių dujų rinkos vientisumo ir skaidrumo priežiūros klausimus pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/2011, dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo), transporto klausimus, klausimus susijusius su elektros energetikos ir atsinaujinančių išteklių sektoriuose atliekama energetikos objektų ir įrenginių valstybine kontrole, bei skundų ir ginčų, kilusių elektros energetikos sektoriuje, nagrinėjimą.

Tarybos narys Donatas Jasas kuruoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo ir metodinius klausimus, klausimus, susijusius su geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų pateiktais investicijų projektais, visus klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo taikymo sritimi, klausimus, susijusius su nepriklausomų šilumos gamintojų veikla, klausimus susijusius su atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriumi, išskyrus klausimus susijusius su atsinaujinančių išteklių sektoriuje atliekama energetikos objektų ir įrenginių valstybine kontrole, skundų ir ginčų, kilusių dėl nepriklausomų šilumos gamintojų veiklos, energijos išteklių rinkos, taip pat geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nagrinėjimą.


Tarybos administraciniai gebėjimai

Taryboje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, kurių kompetencija ir patirtis energetikos srityje vertinama ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėse organizacijose.


Asmenų aptarnavimas Taryboje

Vartotojų patogumui Tarybos tinklalapyje yra elektroninio klausimo sistema, kuri leidžia paprastai ir patogiai pateikti elektroninį paklausimą. Jeigu vartotojas nori pateikti prašymą ar skundą, jis gali naudoti parengtą formą, kurią užpildytą ir pasirašytą Tarybai galima įteikti asmeniškai arba atsiųsti paštu, o norint pateikti elektroniniu būdu – būtina pasirašyti elektroniniu parašu. Tarybos darbo metu vartotojai gali kreiptis nemokamu bendruoju informacijos telefonu 8 800 20500, kuriuo teikiama vartotojams visa reikiama informacija apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus. Prireikus, Tarybos darbuotojai nukreips interesantą į atitinkamą Tarybos struktūrinį padalinį.