Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2018.09.26

Ūkio subjektų priežiūra


Ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai 

Teisės aktų, reglamentuojančių Komisijos veiklą, atliekant licencijuojamos veiklos priežiūrą, ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas patvirtintas Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-231.

Teisės aktų sąrašas skelbiamas Komisijos interneto svetainėje.  

Pagrindiniai principai, susiję su Komisijos vykdoma reguliuojamų ūkio subjektų priežiūra, išdėstyti Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos apraše, patvirtintame Komisijos 2014 m. gegužės 24 d.nutarimu Nr. O3-140.

2018 m. Komisijos energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų planas, patvirtintas Komisijos pirmininko 2018 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. O1E-5 
(pakeista 2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. O1E-47; pakeista 2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. O1E-49; pakeista 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. O1E-145):

Eil.
Nr.
Ūkio subjekto pavadinimasNumatyto patikrinimo laikasPatikrinimo tikslasAtskaitingas padalinys
PradžiaPabaiga
1.AB agrofirma „Josvainiai“2018-02-272018-06-30Įvertinti 2014–2017 metų reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.Dujų skyrius
2.AB „Energijos skirstymo operatorius“2018-02-202018-12-31**Įvertinti reguliuojamo turto verčių priskyrimo vidutinei ir žemai įtampoms 2016–2018 metais pagrįstumą.Elektros skyrius
3.UAB „Anykščių vandenys“2018-03-052018-09-28Įvertinti 2014–2016 metų reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamų veiklų pajamomis, pagrįstumą.Vandens skyrius
4.UAB „Litesko“2018-05-012018-11-01Įvertinti 2014–2016 metų reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamų veiklų pajamomis, pagrįstumą.Šilumos bazinių kainų skyrius, Šilumos kainų ir investicijų skyrius, Ekonominės analizės skyrius
​5.​UAB „Prienų energija“*​2017-06-23​2018-11-30**

​Įvertinti reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.Šilumos bazinių kainų skyrius, Šilumos kainų ir investicijų skyrius, Ekonominės analizės skyrius


* Bendrovės planinis patikrinimas 2018 m. tęsiamas atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų 2017 metais plano, patvirtinto Komisijos pirmininko 2017 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. O1-10 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų 2017 metais plano patvirtinimo“ (Komisijos pirmininko 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. O1E-146 redakcija), 2 punktą.
** Patikrinimo pabaigos data pakeista atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymą  Nr. O1E-145 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2018 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. O1E-5 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų 2018 metais plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

Informacija apie neplaninius patikrinimus

Eil.
Nr.
Ūkio subjekto pavadinimasNumatyto patikrinimo laikas
Patikrinimo tikslasAtskaitingas padalinys
  PradžiaPabaiga  
1.
AB „Energijos skirstymo operatorius“
2018-04-03
2019-03-15Įvertinti, ar ūkio subjektas 2012 m. sausio 1 d. – 2018 m. vasario 28 d. laikotarpiu laikėsi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų.Elektros skyrius
2.Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija2018-03-202018-09-28Įvertinti, ar ūkio subjektas 2016 m. spalio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d. laikotarpiu teisingai apskaičiavo ir taikė palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas Pravieniškių pataiso namų-atvirosios kolonijos CŠT sistemoje vykdant šilumos supirkimą iš nepriklausomų šilumos gamintojų.Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyrius, Šilumos kainų ir investicijų skyrius
3.UAB „Geros dujos“ ir UAB „Arontera“
2018-09-102018-12-31Įvertinti, ar ūkio subjektų vykdoma gamtinių dujų prekyba gamtinių dujų rinkos operatoriaus UAB „Get Baltic“ gamtinių dujų biržoje atitinka 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo reikalavimus.Dujų skyriusVeiklos patikrinimai  

Ūkio subjektų priežiūra skirta teikti metodinę pagalbą ūkio subjektams, prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kontroliuoti, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo ir įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių.

Ūkio ministerija yra parengusi informacinio pobūdžio lankstinuką „Verslininkams apie inspektavimą“, kuriame supažindinama su pagrindinėmis verslininko teisėmis ir pareigomis. Lankstinuką atsisiųskite.

Ūkio subjektų veiklos patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai. Planinių patikrinimų pirminis tikslas – informacijos apie ūkio subjektą vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas.

Neplaninis patikrinimas atliekamas tuo atveju, jei Komisija gauna informacijos dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktams; siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai.

Komisija palaiko iniciatyvą ir siekia didinti gerosios praktikos sklaidą, kad verslą pradedantiems ūkio subjektams būtų teikiama reikalinga metodinė pagalba, konsultacijos, taip sukuriant patrauklesnes sąlygas plėtotis verslui, o sankcijos ir baudos – tik viena iš priemonių vykdyti priežiūrą, bet ne tikslas. Komisija 2015 m. vasario 24 d. pasirašė deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų, kuria įsipareigojo:
- pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais netaikyti šiam ūkio subjektui poveikio priemonių (baudų, veiklos apribojimų ir kitų). Identifikavus pažeidimus, pirmiausia nustatyti tinkamą terminą pažeidimams ištaisyti, kuris, atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, gali būti pratęstas;
- skirti išteklių konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams (pvz., susisiekti su veiklą pradėjusiu ūkio subjektu ir pasiūlyti konsultavimo paslaugą, atsakyti į ūkio subjektų kreipimusis ir prašymus ir pan.).


 Konsultavimas dėl teisės aktų

Ūkio subjektų konsultavimas yra neatsiejama ūkio subjektų veiklos priežiūros dalis. 2014 metais Komisija ūkio subjektams ir kitiems suinteresuotiems asmenims teikė 5 konsultacijas teisės aktų taikymo klausimais.

Komisijos teiktas konsultacijas rasite tam skirtoje rubrikoje.


Atsiliepimai

Komisijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo  nustatyta tvarka ir sąlygomis.
Ūkio subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimą apie realiai įvykdytus veiklos patikrinimus gali pateikti čia.    


Infrastruktūros valdytojo teikiami pranešimai
 
Pranešimus galite rasti Ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje.