Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2020.01.24

Ūkio subjektų priežiūra


Ūkio subjektų priežiūra skirta teikti metodinę pagalbą, konsultacijas ūkio subjektams, prižiūrėti, ar laikomasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kontroliuoti, ar tinkamai vykdomi reikalavimai, įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių.

KONSULTAVIMAS
​Ūkio subjektų konsultavimą reglamentuoja Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašas.

Neatsiejama ūkio subjektų veiklos priežiūros dalis „Išaiškinimai teisės aktų klausimais“. 

Rekomendacinio pobūdžio konsultacijos skelbiamos rubrikoje „Metodinė pagalba“.
PRIEŽIŪRĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI 

Teisės aktų, reglamentuojančių licencijuojamos veiklos priežiūrą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašas patvirtintas 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-231. Teisės aktų sąrašas skelbiamas interneto svetainėje.  

​​Pagrindiniai principai, susiję su Tarybos vykdoma reguliuojamų ūkio subjektų priežiūra, išdėstyti Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos apraše, patvirtintame 2014 m. gegužės 24 d.nutarimu Nr. O3-140.

ĮMONIŲ REGULIUOJAMOS VEIKLOS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PATIKRINIMAI 2020 METAIS 

Ūkio subjektų veiklos patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai. Planinių patikrinimų pirminis tikslas – informacijos apie ūkio subjektą vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas. Neplaninis patikrinimas atliekamas tuo atveju, jei gaunama informacijos dėl ūkio subjekto veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktams; siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai.

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS ENERGETIKOS ĮMONIŲ REGULIUOJAMOS VEIKLOS PATIKRINIMŲ
 2020 METAIS PLANAS

Eil. Nr.Ūkio subjekto pavadinimasNumatyto patikrinimo laikas
Patikrinimo tikslasAtskaitingas padalinys
PradžiaPabaiga
1. UAB „Litesko"[1]2019-06-272020-03-26Įvertinti 2015-2017 metų reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.

Ekonominės analizės skyrius

Šilumos bazinių kainų skyrius

Šilumos kainų ir investicijų skyrius

2. UAB „Prienų energija"[2]2017-06-232020-04-17Įvertinti reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.

Šilumos bazinių kainų skyrius

Šilumos kainų ir investicijų skyrius

Ekonominės analizės skyrius

Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyrius

Dujų skyrius

3.UAB „Nemenčinės komunalininkas"2020-09-012021-05-31Įvertinti 2017-2019 metų reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.

Vandens skyrius

Ekonominės analizės skyrius

Šilumos kainų ir investicijų skyrius

Šilumos bazinių kainų skyrius

4.AB „Klaipėdos energija"2020-10-012021-06-30

Įvertinti 2017-2019 metų reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.

 

Ekonominės analizės skyrius

Šilumos bazinių kainų skyrius

Šilumos kainų ir investicijų skyrius

5.AB „Energijos skirstymo operatorius"[3]2018-02-202020-04-20Įvertinti reguliuojamo turto verčių priskyrimo vidutinei ir žemai įtampoms 2016–2018 metais pagrįstumą.Elektros skyrius
6.UAB „Intergas"2020-05-012020-09-30Įvertinti 2019 metų reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, pagrįstumą.Dujų skyrius
7.UAB „Imlitex"2020-01-312020-10-31Įvertinti, ar UAB „Imlitex" vartotojams taikomos gamtinių dujų (produkto) bei reguliuojamų gamtinių dujų veiklų (paslaugų) kainos atitinka teisės aktų reikalavimus.

Dujų skyrius

 

[1] Bendrovės planinis patikrinimas 2020 m. tęsiamas atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų 2019 metais plano, patvirtinto Komisijos pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. O1E-2 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų 2019 metais plano patvirtinimo" (toliau – Patikrinimų 2019 m. planas), su vėlesniais pakeitimais, 2 punktą.

[2] Bendrovės planinis patikrinimas 2020 m. tęsiamas atsižvelgiant į Patikrinimų 2019 m. plano, su vėlesniais pakeitimais, 3 punktą.
[3] Bendrovės planinis patikrinimas 2020 m. tęsiamas atsižvelgiant į Patikrinimų 2019 m. plano, su vėlesniais pakeitimais, 6 punktą.