Įeiti
Publikuota: 2014.05.07. Atnaujinta: 2018.10.29

Teisės aktai, reglamentuojantys Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklą


Europos Sąjungos teisės aktai

1. Europos Parlamento ir tarybos 2009 m. liepos 13 d. reglamentas (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą.

Lietuvos Respublikos įstatymai

1. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas;

2. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas;

3. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

6. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimai

1. Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

1. Konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458;

2. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747;

3. Prašymų irskundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuosetaisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875;

4. Verslą prižiūrinčių subjektų keitimosi verslo subjektų pateiktais dokumentais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 340;

5. Papildomų garantijų socialiai pažeidžiamiems elektros energijos vartotojams taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 527.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai

1. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-382;

2. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų veiklos, susijusios su vartojimo ginčų neteisminiu sprendimu, ataskaitų pateikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-383.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai

1. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos darbo reglamentas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3-47;

2. Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. O3-140;

3. Prašymo išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą forma, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. O3-400;

4. Energetikos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80;

5. Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6;

6. Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100;

7. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2018 m. vasario 22 d. nutarimu O3E-51;

8. Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350;

9. Taikinamojo tarpininkavimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. O3-308;

10. Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761;

11. Sankcijų skyrimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimu O3-44;

12. 2015 m. rekomendacijos, susijusios su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. O3-373;

13. Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510;

14. Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. O3-56;

15. Vartotojų skundų nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 13 d. nutarimu Nr. O3-123.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos įsakymai

1. Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. O1E-116.