Įeiti
Publikuota: 2014.05.07. Atnaujinta: 2018.01.16

Dujų sektorius


Europos Sąjungos teisės aktai        

1. Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005;

2. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB 2009 m. liepos 13 d. dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB;

3. Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. spalio 25 d. reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo;

4. Europos Komisijos 2010 m. lapkričio 10 d. sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų I priedo 3 skyrius;

5. Europos Komisijos 2012 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas ,kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų I priedas;

6. Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. balandžio 17 d. reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1346/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009;

7. Europos Komisijos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. (ES) 2015/715 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų I priedas;

8. Europos Parlamento ir Tarybos 2017 m. spalio 25 d. reglamentas (ES) Nr. 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 994/2010;

9. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012 m. spalio 25 d. dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir2006/32/EB;

10. Europos Komisijos 2014 m. kovo 26 d. reglamentas (ES) Nr. 312/2014 kuriuo nustatomas dujų perdavimo tinklų balansavimo kodeksas;

11. Europos Komisijos 2015 m. balandžio 30 d. reglamentas (ES) 2015/703, kuriuo nustatomas sistemų sąveikos ir duomenų mainų tinklo kodeksas;

12. Europos Komisijos 2017 m. kovo 16 d. reglamentas (ES) 2017/459, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 984/2013;

13. Europos Komisijos 2017 m. kovo 16 d. reglamentas (ES) 2017/460, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas.
 

Lietuvos Respublikos įstatymai

1. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

1. Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1246;

2. Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 163;

3. Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 640;

4. Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1354.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai        

1. Naudojimosi vietine bendrojo naudojimo sistema taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 1-202;

2. Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-245;

3. Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų vietinių bendrojo naudojimo sistemų išpirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 1-90;

4. Dujų įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų teikimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 1-92;

5. Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-293;

6. Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-54;

7. Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-115;

8. Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261;

9. Prekybos pagalbiniais apsaugos nuo energijos kainų svyravimo instrumentais taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-255;

10. Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1-51;  

11. Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų pirkimo - pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 1-187;

12. Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248.

                               Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai  

1. Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. O3-106;

2. Gamtinių dujų tiekimo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. O3-107;

3. Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187;

4. Naudojimosi AB „Energijos skirstymo operatorius“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. O3-399;

5. AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-698;

6. Prekybos elektros energija ir gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-450;  

7. Gamtinių dujų įmonių teikiamų paslaugų patikimumo ir kokybės rodiklių, jų įvertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. O3-90;

8. Rinkų tyrimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-135;

9. Reikalavimai gamtinių dujų skirstymo ir laikymo sistemos operatoriaus rengiamai atitikties programai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. O3-149;

10. Reikalavimai naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėms ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklėms, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. O3-178;

11. Reikalavimai rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. O3-251;

12. Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294;

13. Naudojimosi gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-431;

14. Naudojimosi gamtinių dujų laikymo saugyklose ir gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis kriterijų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-432;

15. Reikalavimai naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-433;       

16. Naudojimosi AB agrofirma „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. O3-218;

17. Naudojimosi AB „Achema“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. O3-219;

18. Reikalavimai gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. O3-236;

19. Naudojimosi UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. O3-277, (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);

20. Gamtinių dujų pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominio vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-307;

21. Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. O3-316;

22. Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367;  

23. Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 3 d. Nr. O3-432;

24. Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-699;   

25. Gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelio metodinės gairės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-765 (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);

26. Energijos gamintojų ir paskirtojo tiekėjo gamtinių dujų sutarčių standartinės sąlygos, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3-656;

27. UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-12;

28. Naudojimosi UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. O3-623 (atsisiųskite dokumentą .doc formatu);

29. Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. O3-650;

30. AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklės, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. O3E-536.