Įeiti
Publikuota: 2016.08.01. Atnaujinta: 2018.01.15

Žilvinas Klimka


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Dalyvauja organizuojant ir vykdant Komisijos reguliuojamų įmonių patikrinimus pagal Departamentui priklausančių struktūrinių padalinių kompetenciją.
• Dalyvauja ir (arba) teikia siūlymus dėl Departamento rengiamų teisės aktų ir (arba) teisės aktų pakeitimų.
• Dalyvauja rengiant metinę Komisijos veiklos atskaitą pagal Departamentui priklausančių struktūrinių padalinių kompetenciją.
• Analizuoja ir sistemina Komisijos reguliuojamų įmonių teikiamą informaciją bei teikia išvadas ir pasiūlymus tobulinant įmonių reguliavimo teisinį reglamentavimą.
• Teikia pasiūlymus dėl Departamento kompetencijai priklausančių licencijuojamų įmonių finansinio, vadybinio ir technologinio pajėgumo vertinimo.
• Teikia pasiūlymus dėl Departamento struktūrinių padalinių Komisijos posėdžiams rengiamų pažymų ir nutarimų projektų.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida siekiant išaiškinti ir tobulinti ekonominio reguliavimo, kainodaros priežiūros ir kitus principus, siekiant įgyvendinti Komisijos strateginius tikslus.
• Departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Komisijai, siekiant užtikrinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
• Atlieka kitus Departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio skiriamus pavedimus, užduotis ar funkcijas, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės magistro kvalifikacinį laipsnį.
• Turėti trejų metų darbo patirtį energetikos įmonių reguliavimo ir priežiūros bei viešojo administravimo srityse.
• Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos veiklą reglamentuojančius ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, energetikos ūkio veiklą ir reguliavimą.
• Gerai išmanyti vartotojų ginčų ir skundų nagrinėjimą reglamentuojančius teisės aktus.
• Būti susipažinusiam su šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėmis.
• Būti susipažinusiam su šilumos bei karšto vandens sektoriaus teisiniu reglamentavimu.
• Būti susipažinusiam su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teisiniu reglamentavimu.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.