Įeiti
Publikuota: 2019.05.30. Atnaujinta: 2019.05.30

Vilita Juzėnė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Vertina gamtinių dujų įmonių ūkinės finansinės veiklo rodiklius analizuojant licencijuojamų gamtinių dujų įmonių veiklą ir atlieka finansinį pajėgumą.
• Vykdo reguliuojamų įmonių duomenų teikimo Komisijai monitoringą, rengia gamtinių dujų rinkų stebėsenos ataskaitas.
• Tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą.
• Nagrinėja gamtinių dujų įmonių prašymus išduoti ar pakeisti gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijas bei teikia išvadas ir pasiūlymus Komisijai dėl atitinkamų licencijų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo bei paskelbia informaciją apie leidimus Licencijų informacinėje sistemoje.
• Tikrina ūkio subjektų pateiktas deklaracijas gamtinių dujų tiekimo leidimui gauti, tikslinti ar leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimui bei vertina gamtinių dujų tiekimo įmonių prašymus susijusius su gamtinių dujų tiekimo leidimų panaikinimu ir leidimo galiojimo sustabdymu. Tvarko išduodamų leidimų registravimo žurnalą bei paskelbia informaciją apie leidimus Licencijų informacinėje sistemoje.
• Nagrinėja ūkio subjektų prašymus išduoti ar pakeisti leidimus verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis ir leidimų verstis prekyba nefasuotais naftos produktais ir teikia išvadas ir pasiūlymus Komisijai dėl atitinkamų leidimų išdavimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ar galiojimo sustabdymo panaikinimo bei paskelbia informaciją apie leidimus Licencijų informacinėje sistemoje.
• Rengia įmokų už Komisijos atliekamus darbus ir teikiamas paslaugas, susijusias su energetikos įmonių, turinčių leidimą prekiauti naftos produktais ir (ar) leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis, mokėjimo tvarką.
• Teikia siūlymus Komisijai dėl atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų, reguliuojamos veiklos priežiūros, susijusių su energetikos įmonių, turinčių leidimą prekiauti naftos produktais ir (ar) leidimą prekiauti suskystintomis naftos dujomis, įmokų dydžio.
• Pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja skundus dėl gamtinių dujų įmonių veiklos ar neveikimo, dėl teisės pasinaudoti sistema, vartotojų sistemų prijungimo tvarkos (metodikų, kainų), sistemų balansavimo, kainų taikymo bei investicijų klausimais, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei vartotojų apsaugą.
• Dalyvauja rengiant metinių Skyriaus veiklos ataskaitų, gamtinių dujų tranzito ataskaitų, gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektus.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ar viešojo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį valstybinės kontrolės srityje.
• Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.