Įeiti
Publikuota: 2016.12.19. Atnaujinta:

Viktoras Asačiovas


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

• Dalyvauja rengiant Komisijos kompetencijai ES elektros tinklų kodeksuose priskirtus teisės aktus, siekiant užtikrinti parengtų metodikų suderinamumą su kodeksų nuostatomis bei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo siekiant užtikrinti vartotojams ir gamintojams įstatymų garantuotas teises.
• Nagrinėja didmeninės elektros energetikos rinkos finansinius–ekonominius rodiklius, kurie reikalingi atlikti ES tinklų kodeksuose numatytas analizes, siekiant tobulinanti elektros sektoriaus ekonominį reguliavimą bei užtikrinti skaidrius, nediskriminuojančius ir konkurencingus rinkos dalyvių santykius.
• Dalyvauja ES elektros tinklų kodeksų darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis.
• Dalyvauja atliekant elektros energijos rinkos priežiūrą pagal ES reglamento dėl energijos rinkos skaidrumo ir vientisumo (REMIT) nuostatas ir rengia išvadas Skyriaus vedėjui, siekiant nustatyti galimus teisės aktų pažeidimus.
• Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
• Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
• Atsako už parengtų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti skyriaus nuostatų laikymąsi.
• Reikalui esant dalyvauja tarpinstitucinėse ir europinėse darbo grupėse, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros energetikos įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Mokėti anglų kalbą ne mažesniu nei įgudusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, formuluoti ir argumentuoti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).