Įeiti
Publikuota: 2018.04.17. Atnaujinta: 2020.05.07

Rūta Mašidlauskienė


2020 m. einamosios užduotys:
 

1.Užtikrinti, kad Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka ir 2020 m. veiklos plane numatytais terminais būtų atliktas šilumos sektoriaus įmonių ir vandens sektoriaus įmonių 2019 m. finansinio pajėgumo įvertinimas, nustatytos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės ir pateikti Tarybos posėdžiui.

2.Užtikrinti, kad Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka ir 2020 m. veiklos plane numatytais terminais būtų parengti ir pateikti Tarybos posėdžiui bei viešai paskelbti vandens sektoriaus bei šilumos gamybos, perdavimo, karšto vandens tiekimo veiklų technologiniai ir darbo našumo lyginamieji rodikliai pagal ūkio subjektų 2019 m. duomenis.

3.Užtikrinti Šilumos sektoriaus ir vandens sektoriaus įmonių Tarybai teikiamų reguliavimo apskaitos ataskaitų atitikimo nustatytam apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reglamentavimui nuolatinį tikrinimą.

4.Koordinuoti Ekonominės analizės skyriaus darbą taip, kad laiku ir kokybiškai Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka būtų parengti, suderinti ir, jei reikia, Tarybos posėdžiui pateikti 2020 m. veiklos plane numatyti projektai, priskirti Ekonominės analizės skyriaus kompetencijai.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

Organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams bei sprendžia klausimus, susijusius su Skyriaus veikla.
Koordinuoja ar dalyvauja rengiant reguliuojamų sektorių subjektų apskaitos atskyrimo taisykles ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų sąvadą, taip pat sąnaudų paskirstymo taisykles bei su sąnaudų apskirstymu susijusių reikalavimų sąvadą.
Esant reikalui dalyvauja rengiant reguliuojamų sektorių kainų nustatymo metodikos projektus bei kitus su kainodara susijusius teisės aktų projektus.
Organizuoja licencijuojamų šilumos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių įmonių finansinio pajėgumo vertinimą, taip pat koordinuoja šilumos,  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių įmonių finansinių ir ekonominių veiklos metinių rodiklių analizę.
Pagal Skyriaus kompetenciją kontroliuoja, ar reguliuojamos įmonės atitinka licencijuojamos veiklos reikalavimus.
Koordinuoja duomenų sisteminimą apie vandentvarkos įmonių veiklos planus, kontroliuoja veiklos planų vykdymą.
Organizuoja reguliuojamų sektorių veiklos efektyvumo lyginamosios analizės rengimą.
Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą.
Derina Skyriaus parengtas pažymas Tarybos posėdžiams, pristato Skyriaus išvadas bei nutarimų projektus.
Prireikus rengia viešus pasitarimus su reguliuojamomis įmonėmis apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo klausimais.
Kontroliuoja atsakymų į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais rengimą.
Koreguoja Skyriaus nuostatus, rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus.
Organizuoja informacijos ir dokumentacijos Skyriuje tvarkymą.
Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją Skyriaus veiklos klausimais žiniasklaidoje, internete, ekonominėje literatūroje ir kt., prireikus informuoja Tarybą.
Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose reguliavimo klausimais.
Vykdo funkcijas, susijusias su reguliuojamų sektorių veiklą reglamentuojančių ES teisės aktų įgyvendinimu.
Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius - ūkinius duomenis apie reguliuojamus sektorius, rengia apibendrintas apžvalgas apie sektorių reguliavimo tendencijas.
Bendradarbiauja su kitų institucijų, reguliuojamų įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida, aiškinant ir tobulinant ekonominio reguliavimo, kainodaros ir licencijavimo principus.
Tarybos pirmininko pavedimu atstovauja Tarybai.
Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
Skiria Skyriaus darbuotojams vykdyti kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, vykdo kitas funkcijas Skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą.
Turėti 3 metų darbo patirties įmonių ekonominės analizės srityje.
Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu.
Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Tarybos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis). 
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.