Įeiti
Publikuota: 2019.07.09. Atnaujinta: 2019.07.09

Rita Šikšnian


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

Tvarko pajamų, gaunamų už energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimą, buhalterinę apskaitą.
Registruoja apskaitoje banko operacijas.
Rengia mokėjimo paraiškas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS).
Skaičiuoja asignavimų poreikių prognozes.
Veda numeruotų dokumentų blankų apskaitą, kontroliuoja jų išdavimą teritorinių skyrių darbuotojams.
Vykdo atliekamų buhalterinių operacijų einamąją finansų kontrolę.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų srityje.
Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų įstaigų finansų ir buhalterinės apskaitos tvarkymą.
Gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
Būti gerai susipažinus su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai.
Mokėti naudotis apskaitos programa ,,Stekas“, Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS) ir šiomis kompiuterinėmis programomis: ,,MS Word“, „MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,Internet Explorer“.