Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2017.02.10

Rimas Valungevičius


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 

• Formuoja ir tvarko gamtinių dujų įmonių tiekimo veiklos duomenų bazę, esant poreikiui, rengia gamtinių dujų rinkų stebėsenos ataskaitas.
• Pagal Komisijos patvirtintą metodiką skaičiuoja ir koreguoja reguliuojamų gamtinių dujų kainų viršutines ribas, rengia pažymas ir nutarimo projektus Komisijos posėdžiams, siekiant nustatyti gamtinių dujų paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas.
• Nagrinėja, tikrina, perskaičiuoja gamtinių dujų įmonių bei centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonių pateiktus konkrečių gamtinių dujų kainų, įskaitant paskirtojo tiekėjo gamtinių dujų kainą bei prognozuojamą gamtinių dujų rinkos kainą, skaičiavimų projektus, rengia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar gamtinių dujų kainos, suskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.
• Nagrinėja ir rengia pažymas bei nutarimo projektus Komisijos posėdžiams dėl gamtinių dujų biržos reglamento ir gamtinių dujų biržos įkainių bei aukciono organizavimo nuostatų ir aukciono įkainių derinimo, siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų teisės aktų reikalavimus.
• Nagrinėja gamtinių dujų įmonių sutartis bei gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamas biržos sandorių ataskaitas, siekiant užtikrinti, kad nebūtų piktnaudžiaujama rinka.
• Nagrinėja ir tikrina suskystintų naftos dujų įmonių investicijų projektus, rengia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar investicijos atitinka investicijų derinimo Komisijoje tvarkos aprašo nuostatas.
• Dalyvauja gamtinių dujų rinkos tyrimuose, teikia išvadas Skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
• Tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą.
• Pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja skundus dėl gamtinių dujų įmonių veiklos ar neveikimo, dėl teisės pasinaudoti sistema, vartotojų sistemų prijungimo tvarkos (metodikų, kainų), sistemų balansavimo, kainų taikymo bei investicijų klausimais, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei vartotojų apsaugą.
• Formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui, kad būtų užtikrintas tinkamas dokumentų Skyriaus veiklos klausimais tvarkymas.
• Dalyvauja rengiant metinių Skyriaus veiklos ataskaitų, gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektus.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai. 

Valstybės tarnautojas  turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį gamtinių dujų sektoriaus kainodaros srityje.
• Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.