Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2017.02.10

Raimonda Žukauskaitė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

•​ Organizuoja Komisijos viešuosius pirkimus, rengia atliekamų viešųjų pirkimų dokumentaciją.
•​ Rengia viešųjų pirkimų planus.
•​ Rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus ir ataskaitas.
•​ Kartu su Teisės ir Finansų skyriaus specialistais rengia Komisijos sudaromų sutarčių projektus ir juos vizuoja.
•​ Rengia Komisijos tvarkos aprašus ir taisykles ir kitus dokumentus reglamentuojančius viešuosius pirkimus.
•​ Teikia konsultacijas Komisijos darbuotojams viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.
•​ Dalyvauja Komisijos sudaromų viešųjų pirkimų ir kitų komisijų veikloje.
•​ Vykdo pirkimo procedūras kaip pirkimo organizatorius.
•​ Organizuoja viešųjų pirkimų vykdymą per centrinę perkančiąją organizaciją.
•​ Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo ir politikos klausimais.
•​ Teikia informaciją ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais Skyriaus vedėjui.
•​ Kartu su Teisės skyriaus specialistais nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir / ar kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais.
•​ Kartu su Teisės skyriaus specialistais atstovauja Komisiją Teismo posėdžiuose, nagrinėjant viešųjų pirkimų bylas.
•​ Nesant Skyriaus vedėjo, organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams bei sprendžia klausimus, susijusius su Skyriaus veikla.
•​ Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
•​ Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo viešųjų pirkimų srityje patirtį.
•​ Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B 2 lygiu.
•​ Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės institucijų ir įstaigų administravimą.
•​ Mokėti organizuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus.
•​ Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
•​ Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
•​ Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.