Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2017.02.10

Paulius Blažys


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Rengia viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainų nustatymo metodiką, nagrinėja kainodaros klausimus bei teikia pasiūlymus dėl šių paslaugų teikimo ir administravimo mechanizmų tobulinimo siekiant užtikrinti vartotojams ir gamintojams įstatymų garantuotas teises.
• Rengia sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodiką, nagrinėja rezervinių paslaugų kainodaros klausimus bei teikia pasiūlymus dėl šių paslaugų teikimo ir administravimo mechanizmų tobulinimo.
• Analizuoja, tikrina įmonių pateiktus skaičiavimus bei teikia apie juos išvadas, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje kainos, apskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.
• Rengia energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo projektą, ir teikia Komisijai tvirtinti, siekiant tobulinti elektros sektoriaus ekonominį reguliavimą.
• Analizuoja ir teikia išvadas dėl Europinių investicijų projektų derinimo ir kaštų paskirstymo, teikia siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, siekiant užtikrinti suderinamumą su nacionalinių teisės aktų reikalavimais.
• Nagrinėja elektros energetikos įmonių prašymus dėl bendro intereso investicijų derinimo, vertina investicijų atsipirkimo ir veiklos išlaidų pagrįstumą, bendradarbiauja su kitų šalių reguliavimo institucijomis, siekiant užtikrinti tinkamą investicijų projektų kaštų ir naudų paskirstymą.
• Analizuoja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl Europinių teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę.
• Atlieka elektros energetikos sektoriaus įmonių planinius ir neplaninius patikrinimus bei teikia išvadas dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių veiklos atitikimo teisės aktų reikalavimams.
• Reikalui esant Komisijos pavedimu atstovauja Komisiją, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
• Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Esant reikalui dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
• Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
• Atsako už parengtų dokumentų turinį, konfidencialios informacijos slaptumą, siekiant užtikrinti Skyriaus nuostatų laikymąsi.
• Dalyvauja rengiant informaciją, susijusią su metine ataskaita Europos Komisijai, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ekonominės analizės srityje.
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.
• Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).