Įeiti
Publikuota: 2017.01.09. Atnaujinta: 2017.10.18

Mindaugas Taujenis


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas.
• Nagrinėja įmonių pateiktus investicijų planus, rengia medžiagą įmonių investicijoms derinti, atlieka nuolatinę investicijų vykdymo priežiūrą, siekiant įgyvendinti elektros energetikos įmonių kontrolę.
• Dalyvauja ruošiant investicijų derinimo metodikas bei kitus teisės aktus, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
• Rengia Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką, nagrinėja prijungimų prie elektros tinklų kainodaros klausimus, siekiant užtikrinti teisingą ir pagrįstą prijungimo sąnaudų paskirstymą tarp operatorių, vartotojų ir gamintojų.
• Nustato reguliuojamas kainas (tarifus) ir teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
• Teikia informaciją, išvadas bei pasiūlymus dėl atsinaujinančių išteklių energetikos įmonių kainodaros, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei vartotojų apsaugą.
• Dalyvauja skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų organizacinėje veikloje.
• Renka duomenis apie elektros energijos pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, įrenginių prijungimo prie tinklų įkainių taikymą, juos analizuoja, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
• Nagrinėja, kaip elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, suteikiama teisė prijungti įrenginius prie operatorių valdomų elektros tinklų.
• Nagrinėja siūlymus atsinaujinančių išteklių energetikos kainodaros ir skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų organizavimo klausimais, pagal kompetenciją teikia informaciją.
• Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Pagal poreikį dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
• Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros energetikos įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos ar verslo ir vadybos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti darbo patirties elektros energetikos srityje.
• Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, formuluoti ir argumentuoti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).