Įeiti
Publikuota: 2017.09.04. Atnaujinta:

Milda Budreckaitė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

• Rengia elektros energetikos sektoriuje reguliuojamų viršutinių kainų ribų ir reguliuojamų kainų nustatymo metodikų projektus ir teikia Komisijai juos tvirtinti.
• Nustato reguliuojamas kainas (tarifus) ir teikia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
• Rengia elektros energetikos sektoriuje apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo projektus bei taisykles ir teikia Komisijai juos tvirtinti.
• Kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas, analizuoja statistinę, ekonominę-finansinę ir kitą informaciją bei teikia pasiūlymus dėl elektros energetikos įmonių teikiamų ataskaitų.
• Dalyvauja rengiant Komisijos kompetencijai ES elektros tinklų kodeksuose priskirtus teisės aktus, siekiant užtikrinti parengtų metodikų suderinamumą su kodeksų nuostatomis bei teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo siekiant užtikrinti vartotojams ir gamintojams įstatymų garantuotas teises.
• Dalyvauja ES elektros tinklų kodeksų darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis.
• Atlieka reguliuojamų elektros energetikos įmonių finansinio pajėgumo vertinimą.
• Atlieka elektros energetikos įmonių teikiamų paslaugų kokybės rodiklių vertinimą.
• Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Prireikus dalyvauja patikrinimuose, teikia išvadas Skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
• Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
• Dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla.
• Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose elektros energetikos reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).