Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2019.07.11

Matas Taparauskas


2019 m. einamosios užduotys:

•  Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka parengti, suderinti ir viešai konsultacijai pateikti Kogeneracinių jėgainių sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo projektą.
• Laiku, kokybiškai parengti ir Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka suderinti bei Tarybos posėdžiui pateikti pažymas ir nutarimų projektus dėl reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų investicijų derinimo.
•  Per teisės aktuose numatytus terminus parengti kokybiškus atsakymus į vartotojų bei ūkio subjektų teikiamus klausimus.
• Kartu su Tarybos pirmininko 2018 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. O1E-133 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupe Tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka parengti, suderinti ir viešai konsultacijai pateikti.
• 
Pateikti pasiūlymus dėl reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų viršpelnio, gauto dalyvaujant šilumos gamybos aukcione ir parduodant šilumą šilumos tiekėjui, grąžinimo šiam gamintojui nusprendus nebevykdyti nepriklausomo šilumos gamintojo veiklos bei dėl nepriklausomų šilumos gamintojų įpareigojimo pagaminti ir šilumos tiekėjui patiekti šilumos kiekį, kurį nepriklausomas šilumos gamintojas nurodė šilumos aukciono pasiūlyme, tolimesnio tobulinimo, numatant ekonomines pasekmes jei toks įpareigojimas nebūtų įvykdomas. Tarybos nariams pritarus parengti reikiamų teisės aktų projektus.

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams bei sprendžia klausimus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant užtikrinti efektyvų Skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
• Koordinuoja Skyriaus dalyvavimą rengiant reguliuojamo sektoriaus kainų nustatymo metodikos projektus bei kitus su kainodara susijusius teisės aktų projektus, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
• Koordinuoja Skyriaus dalyvavimą rengiant reguliuojamų sektorių subjektų apskaitos atskyrimo taisykles ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų sąvadą, taip pat sąnaudų paskirstymo taisykles bei su sąnaudų apskirstymu susijusių reikalavimų sąvadą, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
• Koordinuoja ar dalyvauja rengiant šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
• Koordinuoja ar dalyvauja rengiant naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
• Koordinuoja ar dalyvauja rengiant nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
• Koordinuoja ar dalyvauja rengiant šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašą ir kitus su šiuo klausimu susijusius dokumentus, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus.
• Sistemina pastabas ir teikia pasiūlymus, gautus iš nepriklausomų šilumos gamintojų, šilumos tiekėjų bei vartotojų reguliuojamų sektorių kainų skaičiavimo metodikos, šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų, prisijungimo ir naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų, šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais, šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkų tobulinimo klausimais, siekiant tobulinti Tarybos priimamus teisės aktus.
• Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą ir pateikia Tarybos pirmininkui tvirtinti, siekiant užtikrinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
• Derina Skyriaus parengtas pažymas Tarybos posėdžiams, pristato Skyriaus išvadas bei nutarimų projektus, užtikrinant tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą.
• Prireikus rengia viešus pasitarimus su vartotojais ir reguliuojamomis įmonėmis kainodaros, šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų, šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais, šilumos vartotojų pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkų klausimais, siekiant tobulinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
• Kontroliuoja atsakymų į kitų institucijų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais rengimą, siekiant užtikrinti skyriaus funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal skyriaus kompetenciją.
• Kontroliuoja reguliuojamų ūkio subjektų ir vartotojų vartojimo ginčų dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo, nagrinėjamą išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą.
• Koordinuoja Skyriaus dalyvavimą ginčų tarp energetikos įmonių dėl skundžiamos įmonės veiklos ar neveikimo perduodant, laikant energiją, prisijungimo, energijos ir išteklių tiekimo srautų balansavimo, šilumos supirkimo, kainų ir tarifų taikymo, nagrinėjime išankstine skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, siekiant užtikrinti Skyriaus funkcijų vykdymą ir suteikti informaciją pagal Skyriaus kompetenciją.
• Koreguoja skyriaus nuostatus, rengia skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kad būtų tinkamai apibrėžiamos skyriaus darbuotojų funkcijos.
• Organizuoja informacijos ir dokumentacijos skyriuje tvarkymą, siekiant užtikrinti tinkamą skyriaus funkcijų vykdymą.
• Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją skyriaus veiklos klausimais žiniasklaidoje, internete, ekonominėje literatūroje ir kt., prireikus informuoja Komisiją, siekiant tobulinti ekonominio reguliavimo ir kainodaros principus.
• Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose reguliavimo klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
• Vykdo funkcijas, susijusias su reguliuojamų sektorių veiklą reglamentuojančių ES teisės aktų įgyvendinimu, siekiant įgyvendinti ES teisės aktų nuostatas.
• Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teikiant, analizuojant bei apibendrinant finansinius - ūkinius duomenis apie reguliuojamą sektorių; rengia apibendrintas apžvalgas apie sektoriaus reguliavimo tendencijas, kad būtų perimta ir taikoma geroji užsienio šalių patirtis sprendžiant reguliuojamo sektoriaus teisinius bei ekonominius klausimus.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, reguliuojamų įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida, aiškinant ir tobulinant ekonominio reguliavimo ir kainodaros principus.
• Tarybos pirmininko pavedimu atstovauja Komisijai, siekiant užtikrinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
• Rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas.
• Skiria Skyriaus darbuotojams vykdyti kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, vykdo kitas funkcijas Skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų krypties arba socialinių mokslų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį kainodaros srityje energetikos sektoriuje.
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Tarybos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.