Įeiti
Publikuota: 2018.02.09. Atnaujinta:

Kristupas Bagdonavičius


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

• Tikrina, ar teikiami svarstyti Komisijos posėdžiuose nutarimų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisę ir kitus teisės aktus bei teikia išvadas dėl jų.
 Dalyvauja rengiant teisės aktų, kitų dokumentų projektus, nagrinėja ir teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų, analizuoja kitų skyrių rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, juos vizuoja.
 Atstovauja Komisijai (pagal pavedimą ar įgaliojimą) teismuose, neteisminio nagrinėjimo institucijose; rengia ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, skundus, kitus dokumentus, susijusius su teisminiais procesais, taip pat pagal savo kompetenciją atstovauja Komisijai kitose institucijose bei įstaigose, siekiant įgyvendinti tinkamą procesinių įstatymų reikalavimų įgyvendinimą ir Komisijos interesų atstovavimą.
 Rengia pažymas, Komisijos nutarimų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia juos Komisijos posėdžiui, kad būtų tinkamai įgyvendintos Komisijos funkcijos.
 Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus; teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais.
 Seka teisės aktų, reglamentuojančių Komisijos veiklą, pasikeitimus ir informuoja apie juos Skyriaus vedėją, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi bei pažeidimų prevenciją.
 Teikia pasiūlymus dėl Komisijos tinklalapyje skelbiamų teisės aktų redakcijų atnaujinimo.
 Prireikus formuoja Skyriaus nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka jas perduoda Komisijos archyvui, kad būtų užtikrinami raštvedybą ir archyvavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai.
 Prireikus skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, kad ši informacija būtų tinkamai paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.
 Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Komisijos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Komisijoje.
 Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
 Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti teisinio darbo patirties.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Komisijai priskirtų funkcijų vykdymą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.