Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2020.03.04

Kristina Engelgardt-Tkačuk


2020 m. einamosios užduotys

  1. Užtikrinti Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriuje (toliau – Skyrius) gaunamų vartojimo ginčų, prašymų ir skundų nagrinėjimą laikantis teisės aktuose nustatytų terminų.
  2. Užtikrinti teikiamų pasirašymui sprendimų dėl vartojimo ginčų bei atsakymų į suinteresuotų asmenų prašymus atitikimą nustatytiems turinio ir formos reikalavimams.
  3. Vykdyti Tarybos teritorinių skyrių vartotojams rengiamų atsakymų į vartotojų prašymus, skundus ir visų kitų procedūrinių raštų tikrinimą teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų atitikčiai, jų derinimą, vizavimą.
  4. Kontroliuoti Tarybos interneto svetainės www.vert.lt skilčių, skirtų vartotojų informavimui ir švietimui, priežiūrą, užtikrinant informacijos aktualumą  ir teisingumą.
  5. Užtikrinti, kad būtų atlikta Taryboje gautų asmenų kreipimųsi analizė pagal asmenų prašymų ir skundų klasifikatorių.

Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• ​Organizuoja ir koordinuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams bei sprendžia klausimus, susijusius su Skyriaus veikla, siekiant užtikrinti efektyvų Skyriaus nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
• Užtikrina teisingą ir nešališką vartotojų bei energetikos įmonių prašymų, skundų Komisijos kompetencijos ribose nagrinėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia išvadų, atsakymų į prašymus projektus.
• Užtikrina tinkamą interesantų aptarnavimą Komisijoje, konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams ir energetikos įmonėms žodžiu, elektroniniu paštu, raštu, telefonu.
• Pagal kompetenciją rengia raštų bei Komisijos pirmininko įsakymų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų užtikrinta objektyvi ir tinkama vartotojų teisių apsauga Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse.
• Komisijos kompetencijos ribose išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja ginčus, kylančius tarp vartotojų ir energetikos įmonių bei ginčus, kylančius tarp geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų, abonentų ir vartotojų, rengia Komisijos nutarimų dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo projektus bei teikia juos svarstyti Komisijos posėdžiuose.
• Tikrina, ar teikiami svarstyti Komisijos posėdžiuose nutarimų ir kitų sprendimų projektai, kiti Skyriaus rengiami dokumentai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, siekiant užtikrinti Komisijos priimamų nutarimų, kitų sprendimų ir dokumentų teisėtumą ir pagrįstumą.
• Formuoja vienodą energetikos sektoriaus teisės aktų taikymo ir aiškinimo nagrinėjant vartojimo ginčus praktiką.
• Dalyvauja Komisijos posėdžiuose, pasitarimuose, taip pat skyrių kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti vykstančiuose interesantų priėmimuose.
• Pagal įgaliojimą atstovauja Komisijos interesus teismuose bei dalyvauja rengiant procesinius dokumentus (ieškinius, pareiškimus, apeliacinius skundus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus ir kt.), taip pat pagal savo kompetenciją atstovauja Komisijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, siekiant įgyvendinti tinkamą Komisijos interesų atstovavimą.
• Pagal Skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus, nagrinėja ir teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų, siekiant užtikrinti rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų atitikimą teisės aktų reikalavimams.
• Koordinuoja švietimo programų, skirtų vartotojų ir ūkio subjektų informuotumui didinti bei stiprinti gebėjimus teisėtiems interesams ginti, rengimą ir programos priemonių įgyvendinimą, taip pat pagal kompetenciją koordinuoja Komisijos dalyvavimą kitose priemonėse, skirtose ginti vartotojų interesus.
• Organizuoja anoniminę Komisijos interesantų apklausą, siekiant įvertinti esamą interesantų aptarnavimo paslaugų kokybę bei priimti atitinkamus sprendimus dėl paslaugų kokybės gerinimo.
• Koordinuoja Komisijos Bendrojo informacijos telefono veiklą, kad būtų užtikrinamas vienodas ir kokybiškas interesantų konsultavimas telefonu.
• Koordinuoja parengtų teisės aktų projektų bei dokumentų redagavimą, siekiant užtikrinti atitiktį Dokumentų rengimo taisyklėms ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos reikalavimams.
• Bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis vartotojų ir kitų asmenų teises ginančiomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, teikia siūlymus dėl bendradarbiavimo gerinimo, siekiant operatyviau spręsti vartotojų ir kitų asmenų problemas energetikos srityje bei įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką.
• Rengia Skyriaus metinį veiklos planą bei metinės veiklos ataskaitas, kad būtų užtikrintas Skyriui pavestų funkcijų vykdymas.
• Užtikrina Valstybinės vartotojų teisių apsaugos strategijos priemonių įgyvendinimą siekiant užtikrinti aukštą vartotojų teisių apsaugą energetikos srityje.
• Administracijos direktoriaus pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Būti įgijusi socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai) arba jam prilygintą (universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį energetikos srityje.
• Mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, procesinių ir kitų teisės šakų normas.
• Mokėti taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius ginčų ir skundų nagrinėjimą ne teismo tvarka.
• Išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.