Įeiti
Publikuota: 2015.10.26. Atnaujinta: 2018.02.13

Jurgita Ramanavičienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Registruoja gautus ir siunčiamus dokumentus Komisijos dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (toliau – DVS), susieja elektroninius dokumentus ar skaitmenines jų kopijas su jų registracijos kortelėmis, gautais dokumentais, kontroliuojamais pavedimais, kad būtų užtikrinta efektyvi Komisijos veikla.
• Administruoja DVS, telefonu, žodžiu, tiesiogiai konsultuoja Komisijos darbuotojus dėl iškilusių problemų, ieško sprendimų persijungęs prie atitinkamo darbuotojo paskyros ir t. t.
• Atlieka DVS veiksmų auditą, rengia ataskaitas, registruoja DVS problemas.
• Rengia ir teikia informaciją apie išsiųstus ir gautus dokumentus, siekiant Komisijos vidaus administravimo efektyvumo.
Užtikrina Komisijos siunčiamų dokumentų siuntų formavimą, jų pristatymą adresatams ar dokumentų išsiuntimą paštu, per kurjerines tarnybas, telegrama, faksu, elektroniniu paštu, išsiuntimo rejestrų pildymą, siekiant savalaikio interesantų informavimo.
• Tikrina ir atnaujina per informacinę sistemą „E.sąskaita“ pateiktus duomenis.
• Tikrina siunčiamų dokumentų nuorašų atitikimą originalams ir teisės aktų nustatyta tvarka juos tvirtina, kad būtų užtikrintas oficialus Komisijos bendravimas.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
• Turėti darbo energetikos srityje patirties.
• Turėti darbo patirties dokumentų valdymo ir archyvavimo srityse.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, asmenų aptarnavimo tvarką, vartotojų teisių apsaugą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.