Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2018.08.31

Jurga Grudzinskaitė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Departamento struktūrinių padalinių, atsakingų už elektros, gamtinių dujų ir atsinaujinančių išteklių sritis veiklą, paskirsto užduotis Departamento darbuotojams bei sprendžia klausimus, susijusius su Departamento veikla, siekiant užtikrinti efektyvų Departamento nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
• Organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis; kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka teisės aktų nuostatas ir reikalavimus, siekiant užtikrinti teisės aktų projektų kokybę.
• Dalyvauja rengiant elektros, dujų ir atsinaujinančių energijos išteklių sektoriuje teisės aktus, siekiant įgyvendinti pagal Komisijos kompetenciją Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus.
• Derina Departamento struktūrinių padalinių parengtą medžiagą Komisijos posėdžiams, esant poreikiui pristato Departamento struktūrinių padalinių išvadas bei nutarimų projektus, užtikrinant tinkamą Departamento funkcijų vykdymą.
• Tam, kad būtų įgyvendinti, Komisijai teisės aktais priskirti uždaviniai bei užtikrintas Komisijos paslaugų pirkimų vykdymas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, rengia dokumentus paslaugų pirkimui atsižvelgiant į Departamento struktūriniams padaliniams priskirtas funkcijas.
• Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose elektros, gamtinių dujų, atsinaujinančių sektorių reguliavimo ir priežiūros klausimais, kad keltų kvalifikaciją bei kokybiškai atliktų pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.
• Dalyvauja Europos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (angl. – ACER) ir Europos energetikos reguliuotojų tarybos darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida, aiškinant ir tobulinant ekonominio reguliavimo, kainodaros, priežiūros, licencijavimo ir kitus principus, siekiant įgyvendinti Komisijos strateginius tikslus.
• Komisijos pirmininko pavedimu atstovauja Komisijai, siekiant užtikrinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
• Derina ir teikia Komisijai metinį veiklos planą ir pateikia Komisijos pirmininkui tvirtinti, siekiant užtikrinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
• Koreguoja Departamento nuostatus, derina Departamento struktūrinių padalinių darbuotojų pareigybių aprašymus, kad būtų tinkamai apibrėžiamos Departamentų darbuotojų funkcijos.
• Skiria Departamento darbuotojams vykdyti kitus su Komisijos ar Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, vykdo kitas funkcijas Departamento kompetencijos klausimais, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.


Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties ar fizinių mokslų studijų srities technologijos mokslų krypties  arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
• Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį.
• Turėti ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį.
• Turėti darbo patirties ekonominės analizės ir kainodaros srityje.
• Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, akcinių bendrovių, energetikos ūkio veiklą, finansų sistemos reguliavimą.
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.