Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2018.06.01

Jurga Baršauskienė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Koordinuoja Departamento skyrių darbą metodologijų, tvarkų bei kitų norminių teisės aktų rengimo ir reguliuojamų kainų nustatymo klausimais, siekiant užtikrinti efektyvų Departamento skyrių nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
• Koordinuoja Departamento skyrių darbą, įgvendinant reguliuojamų subjektų apskaitos atskyrimo taisykles ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų sąvadą, siekiant užtikrinti reguliuojamų kainų skaidrumą ir kaštų pagrįstumą.
• Koordinuoja Departamento skyrių darbą, sisteminant pastabas ir teikiant pasiūlymus, gautus iš energetikos įmonių bei vartotojų reguliuojamų kainų nustatymo metodikų ar apskaitos atskyrimo tobulinimo klausimais, siekiant tinkamai įgyvendinti Komisijai pavestas funkcijas.
• Dalyvauja atliekant energetikos įmonių sąnaudų auditus ir atitinkamų reguliuojamų veiklų ir (ar) paslaugų rinkos tyrimus, siekiant užtikrinti Komisijos funkcijų įgyvendinimą.
• Dalyvauja rengiant metinių Departamento skyrių veiklos ataskaitų, gamtinių dujų ir elektros energijos rinkų ataskaitų Europos Komisijai projektus, siekiant užtikrinti, Komisijos funkcijų įgyvendinimą.
• Derina Departamento skyrių parengtas su reguliuojamų sektorių veikla susijusias pažymas Komisijos posėdžiams, dalyvauja pristatant ar pristato išvadas bei nutarimų projektus, teikia argumentus ir paaiškinimus svarstomais klausimais, siekiant užtikrinti Komisijos funkcijų įgyvendinimą.
• Kontroliuoja atsakymų į kitų institucijų, juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Departamento skyrių veiklos reguliuojamų sektorių klausimais rengimą ir juos derina, siekiant užtikrinti Departamento skyrių nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą.
• Kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją Departamento veiklos reguliuojamų sektorių nacionaliniais klausimais žiniasklaidoje, internete, ekonominėje literatūroje ir kt., prireikus informuoja Komisiją, siekiant užtikrinti Komisijos informuotumą.
• Dalyvauja rengiamuose pagal tikslines programas mokymuose, seminaruose, stažuotėse, kitų institucijų rengiamuose pasitarimuose reguliavimo klausimais.
• Bendradarbiauja su kitų institucijų, reguliuojamų įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, aiškinant ir tobulinant gamtinių dujų ir elektros energetikos sektorių reguliavimą.
• Komisijos pirmininko pavedimu atstovauja Komisijai, siekiant pristatyti poziciją reguliuojamos veiklos klausimais.
• Teikia Departamento skyrių vedėjams su Komisijos ar Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose, kad būtų pasiekti Departamento skyrių tikslai ir uždaviniai.
• Departamento direktoriaus pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.
• Nesant Departamento direktoriaus, organizuoja ir koordinuoja Departamento skyrių darbą, paskirsto užduotis Departamento skyrių vedėjams bei sprendžia klausimus, susijusius su Departamento veikla.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro laipsnį).
• Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį gamtinių dujų ar elektros energijos sektoriaus investicijų derinimo ar kainodaros srityje.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Departamentui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.