Įeiti
Publikuota: 2014.05.26. Atnaujinta: 2017.02.10

Jonaistė Jusionytė


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

• Rengia Komisijos ryšių su visuomene strategiją.
• Rengia viešąją informaciją apie Komisijos veiklą bei priimtus sprendimus.
• Rengia spaudos konferencijas, planuoja susitikimus su žiniasklaidos atstovais.
• Vykdo Komisijos interneto svetainės informacijos pildymo, atnaujinimo ir tobulinimo funkcijas.
• Teikia pasiūlymus dėl bendradarbiavimo institucijos viduje.
• Teikia pasiūlymus dėl vidinės komunikacijos strategijos, organizuoja vidinius mokymus bei renginius.
• Atlieka Komisijos vidinės interneto svetainės (intraneto) informacijos pildymo ir atnaujinimo funkcijas, teikia siūlymus sistemos tobulinimui.
• Sudaro Komisijos interneto svetainėje skelbtinos informacijos grafiką.
• Vykdo Komisijos interneto svetainės optimizavimą paieškos sistemoms: raktažodžių rinkimas, aprašymai ir pan.
• Tikrina ir didina svetainės lankomumą įvairių socialinių tinklų, socialinių žymų bei forumų pagalba.
Užtikrina svetainės atitikimą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Bendriesiems reikalavimams.
• Bendradarbiauja su suinteresuotomis institucijomis svetainės modernizavimo ir tobulinimo klausimais.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai ir Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti praktinės patirties rengiant straipsnius ir pranešimus žiniasklaidai energetikos sektoriaus klausimais.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, labai gerai išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.