Įeiti
Publikuota: 2017.06.16. Atnaujinta: 2019.07.03

Irena Burdulytė


2019 m. einamosios užduotys:

• Parengti Valstybės reguliuojamų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo projektą (dėl AB „Klaipėdos nafta“ veiklos pasikeitimo).
• Tikrinti ir analizuoti dujų įmonių kainų skaičiavimus, teikti siūlymus ir rengti medžiagą Komisijos posėdžiams dėl dujų kainų suderinimo.
• Rengti ataskaitą 2018 metų ataskaitą Europos Komisijai. 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:


• Pagal Tarybos patvirtintą metodiką skaičiuoja ir koreguoja reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas, rengia pažymas ir nutarimo projektus Tarybos posėdžiams, siekiant nustatyti gamtinių dujų paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas.
• Nagrinėja, tikrina, perskaičiuoja gamtinių dujų įmonių pateiktus konkrečių gamtinių dujų kainų skaičiavimų projektus, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar gamtinių dujų kainos, suskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.
• Tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą.
• Analizuoja gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikras ir reguliavimo apskaitos sistemos patikras, metinę finansinę atskaitomybę, audito išvadas, kitus Tarybos reguliuojamų gamtinių dujų įmonių veiklos rodiklius ir rengia išvadas Skyriaus vedėjui, kad būtų nustatytos reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir paslaugų būtinosios sąnaudos.
• Rengia valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos ir jos pakeitimo projektus ir teikia Tarybai juos tvirtinti. Tobulina šią metodiką bei kontroliuoja jos taikymą.
• Dalyvauja gamtinių dujų sektoriaus veiklą reglamentuojančių taisyklių ir kitų teisės aktų rengime, siekiant tobulinti reguliuojamų kainų skaičiavimo principus, teikia pastabas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų.
• Atlieka gamtinių dujų tiekimo rinkos tyrimus, rengia išvadas dėl galimo piktnaudžiavimo didele įtaka gamtinių dujų rinkoje atvejų ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl problemos sprendimo.
• Vertina dujų įmonių pateiktus investicijų projektus, 10 metų perdavimo ir skirstymo tinklo plėtros planus ir teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų bei planų vertinimo, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Gamtinių dujų įstatymo kainodaros reikalavimus.
• Skaičiuoja ir vertina konkrečias sistemos balansavimo kainas bei buitinių vartotojų prijungimo įkainius, rengia išvadas ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, siekiant nustatyti šių paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstus įkainius.
• Prireikus dalyvauja dujų įmonių patikrinimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
• Dalyvauja rengiant metinius Skyriaus veiklos planus, metines skyriaus veiklos ataskaitas ir gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Tarybai projektus, siekiant užtikrinti savalaikį ir tinkamą informacijos pateikimą.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties ar fizinių mokslų studijų srities technologijos mokslų krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį.
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Tarybos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.