Įeiti
Publikuota: 2015.01.21. Atnaujinta: 2020.10.14

Inga Žilienė


•  Vadovauja Tarybos darbui, kuruoja centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo ir metodinius klausimus, taip pat klausimus, susijusius su šilumos tiekėjų pateiktais investicijų projektais, energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimu, jų keitimu, atestatų galiojimo sustabdymu, galiojimo sustabdymo panaikinimu, atestatų galiojimo panaikinimu ir energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo reguliuojamosios veiklos kontrole.

  • Atstovauja Tarybai visose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, taip pat užsienyje.

• Tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka organizuoja Tarybos posėdžius, viešuosius aptarimus ir jiems vadovauja.

• Pasirašo Tarybos priimtus nutarimus.

• Tvirtina Tarybos administracijos struktūrą, struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių sąrašus ir aprašymus.

• Disponuoja Tarybai skirtomis lėšomis pagal patvirtintą sąmatą.

• Sudaro sutartis Tarybai priskirtais klausimais.

• Priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Tarybos administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas (jeigu įstatymų nustatytais atvejais nepaveda to daryti atitinkamam institucijos valstybės tarnautojui).

• Spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus, kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami.

• Atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.