Įeiti
Publikuota: 2014.10.14. Atnaujinta: 2019.07.09

Ina Kazakova


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Apskaičiuoja Tarybos darbuotojų darbo užmokestį, kitus išmokėjimus, tvarko atlyginimų registrus, apskaičiuoja ir laiku perveda gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo mokesčius, teikia darbuotojams pažymas apie darbo užmokestį.
Rengia ir nustatytu laiku pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaracijas apie išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, apskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį.
Rengia ir nustatytu laiku teikia ataskaitas SODRAI.
Rengia ketvirtines ir metines ataskaitas Lietuvos Statistikos departamentui.
Tvarko atskaitingų asmenų apskaitą (komandiruočių išlaidos, atsiskaitymai pagal avansines apyskaitas).
Rengia mokėjimo paraiškas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS).
Tvarko gaunamų iš energetikos įmonių ir geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų pajamų buhalterinę apskaitą.
Teikia apskaitos duomenis Skyriaus vedėjui tam, kad būtų užtikrintas teisingas atskaitomybės sudarymas.
Vykdo atliekamų buhalterinių operacijų einamąją finansų kontrolę.
Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.


Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje.
Mokėti dirbti Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) NAVISION Financials, Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS), darbo užmokesčio (Stekas-Alga) bei buhalterinės apskaitos (Stekas-Apskaita) programomis, reikalingomis užtikrinti buhalterinę apskaitą bei MS Office programomis.
Išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, biudžeto sandaros įstatymus, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinę buhalterinę apskaitą. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei Tarybos veiklą.
Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.