Įeiti
Publikuota: 2014.10.14. Atnaujinta: 2017.02.10

Ina Ustinova


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Suveda į apskaitos registrus gautas sąskaitas-faktūras.
• Registruoja apskaitoje banko operacijas.
• Tvarko ateinančių laikotarpių sąnaudų apskaitą.
• Tvarko komandiruočių išlaidų apskaitą.
• Rengia mokėjimo paraiškas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje (VBAMS).
• Tvarko gaunamų iš energetikos įmonių ir geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų pajamų buhalterinę apskaitą.
• Teikia apskaitos duomenis Skyriaus vedėjui tam, kad būtų užtikrintas teisingas atskaitomybės sudarymas.
• Vykdo atliekamų buhalterinių operacijų einamąją finansų kontrolę.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti darbo patirties buhalterinės apskaitos tvarkyme.
• Mokėti dirbti Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) NAVISION Financials, Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos (VSAKIS), darbo užmokesčio (Stekas-Alga) bei buhalterinės apskaitos (Stekas-Apskaita) programomis, reikalingomis užtikrinti buhalterinę apskaitą bei MS Office programomis.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, biudžeto sandaros, valstybės iždo įstatymus, Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisykles ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinę buhalterinę apskaitą. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Komisijos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei Komisijos veiklą.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.