Įeiti
Publikuota: 2016.08.30. Atnaujinta: 2018.02.02

Ignas Kazakevičius


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:​

 Pagal Komisijos patvirtintą metodiką skaičiuoja ir koreguoja reguliuojamų gamtinių dujų kainų viršutines ribas, rengia pažymas ir nutarimo projektus Komisijos posėdžiams, siekiant nustatyti gamtinių dujų paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas.
 Nagrinėja, tikrina, perskaičiuoja gamtinių dujų įmonių pateiktus konkrečių gamtinių dujų kainų skaičiavimų projektus, rengia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar gamtinių dujų kainos, suskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.
 Tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą.
 Vykdo ES teisės aktų gamtinių dujų sektoriuje nuostatų įgyvendinimo ir pagal juos privalomos viešai skelbti informacijos monitoringą bei bendradarbiauja su kitų šalių nacionalinėmis reguliavimo institucijomis Baltijos regiono gamtinių dujų rinkos formavimo klausimais.
 Vertina dujų įmonių pateiktus investicijų projektus ir teikia pasiūlymus dėl investicijų projektų vertinimo, siekiant įgyvendinti Energetikos įstatymo bei Gamtinių dujų įstatymo kainodaros reikalavimus.
 Atlieka gamtinių dujų didmeninės rinkos prekybos pagal dvišalius sandorius pasikeitimų analizę bei gamtinių dujų rinkos priežiūrą pagal ES reglamento dėl energijos rinkos skaidrumo ir vientisumo (REMIT) nuostatas ir rengia išvadas Skyriaus vedėjui, siekiant nustatyti galimus teisės aktų pažeidimus.
 Pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja skundus dėl gamtinių dujų įmonių veiklos ar neveikimo, dėl teisės pasinaudoti sistema, vartotojų sistemų prijungimo tvarkos (metodikų, kainų), sistemų balansavimo, kainų taikymo bei investicijų klausimais, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei vartotojų apsaugą.
 Dalyvauja rengiant metinių Skyriaus veiklos ataskaitų, gamtinių dujų tranzito ataskaitų, gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektus.
 Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją.
 Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
 Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.


Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 Turėti darbo patirties gamtinių dujų sektoriaus kainodaros srityje.
 Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.
 Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
 Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
 Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
 Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.