Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2017.10.02

Giedrė Devetinaitė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Tikrina, ar teikiami svarstyti Komisijos posėdžiuose nutarimų ar kitų sprendimų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų, siekiant užtikrinti Komisijos priimamų nutarimų, kitų sprendimų teisėtumą.
• Rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus, nagrinėja ir teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų, ypač elektros energetikos, šilumos ūkio, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo srityse; analizuoja kitų skyrių rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, juos vizuoja, siekiant užtikrinti Komisijos ir kitų institucijų rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų atitikimą teisės aktų reikalavimams.
• Vedėjo pavedimu dalyvauja Komisijos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Komisijoje, vykstančiuose skyriuose jų kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti, kad prireikus būtų teikiamos teisinės konsultacijos.
• Teikia teisinio pobūdžio išvadas ir konsultacijas Komisijos pirmininkui, Komisijos nariams bei Komisijos darbuotojams, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, pažeidimų prevenciją.
• Atstovauja Komisijai (pagal pavedimą ar įgaliojimą) teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose; rengia ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, skundus, kitus dokumentus, susijusius su teisminiais procesais, taip pat pagal savo kompetenciją atstovauja Komisijai kitose institucijose bei įstaigose, siekiant įgyvendinti tinkamą procesinių įstatymų reikalavimų įgyvendinimą ir Komisijos interesų atstovavimą.
• Analizuoja, prireikus ruošia sutarčių, susijusių su Komisijos veikla, projektus, ir juos vizuoja, siekiant užtikrinti tinkamą Komisijos interesų atstovavimą sutartiniuose santykiuose.
• Vedėjo pavedimu nagrinėja arba dalyvauja su kitais skyriais nagrinėjant ginčus ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka ir teikia juos svarstyti Komisijos posėdžiui, teikia pažymas kitais klausimais Komisijos posėdžiui ir rengia atitinkamų Komisijos nutarimų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų tinkamai įgyvendinamos Komisijos funkcijos.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus; teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus skyriaus veiklos klausimais; teikia ir keičiasi reikalinga informacija su Europos Bendrijos institucijomis bei kitų valstybių institucijomis, kad pagal skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija Komisijos teisinės veiklos klausimais.
• Dalyvauja rengiant skyriaus metinį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą, kad būtų įvertintas skyriaus veiklos efektyvumas.
• Užtikrina tinkamą ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
• Prireikus skelbia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje, kad ši informacija būtų tinkamai paskelbta teisės aktų nustatyta tvarka.
• Prireikus atstovauja Komisiją Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse organizacijose pristatydamas oficialią institucijos poziciją nagrinėjamais klausimais.
• Atlieka Komisijos kovos su korupcija programos priemonių plano įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą bei kasmet rengia ir teikia šios programos priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo rezultatus.
• Administruoja Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą LINESIS.
• Prireikus pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas tinkamas skyriaus funkcijų vykdymas.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą (teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinis laipsnis ar vienpakopis aukštasis universitetinis išsilavinimas).
• Turėti 3 metų teisinio darbo patirtį energetikos srityje.
• Turėti patirties dirbant su Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinės sistemos registravimo posisteme.
• Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų projektų vertinimo atlikimą ir teisinių išvadų teikimą, teisės aktų rengimą, turėti patirties atliekant teisės aktų projektų analizę.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, darbo, procesinių ir kitų teisės šakų normas.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.