Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2018.04.03

Giedrė Devetinaitė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, sprendžia visus klausimus, susijusius su Skyriaus užduočių vykdymu, kad būtų užtikrintas veiksmingas teisės taikymas, teikiamos teisinės konsultacijos, pasiūlymai ir išvados Komisijai, atstovaujama teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo bei kitose institucijose ir (ar) įstaigose.
• Tikrina, ar teikiami svarstyti Komisijos posėdžiuose nutarimų (individualių teisės aktų) projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus ir teikia išvadas dėl jų.
• Pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymų į asmenų, institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų paklausimus, prašymus ir (ar) skundus projektus, analizuoja ir vertina, ar kitų Komisijos struktūrinių padalinių rengiamų dokumentų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei teikia išvadas dėl jų.
• Dalyvauja Komisijos posėdžiuose, pasitarimuose, taip pat skyrių kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti vykstančiuose interesantų priėmimuose, kad prireikus būtų teikiamos teisinės konsultacijos.
• Atstovauja Komisijai (pagal pavedimą ar įgaliojimą) teismuose, ikiteisminio nagrinėjimo institucijose; rengia ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, prašymus, skundus, kitus dokumentus, susijusius su teisminiais procesais, taip pat pagal savo kompetenciją atstovauja Komisijai kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir (ar) įstaigose, siekiant įgyvendinti tinkamą procesinių įstatymų reikalavimų įgyvendinimą ir Komisijos interesų atstovavimą.
• Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, susijusių su Komisijai spręsti priskirtais klausimais, vykdymą, pavedimų, paklausimų nagrinėjimą ir juose iškeltų problemų sprendimą, atsakymų rengimą.
• Teikia teisinio pobūdžio išvadas ir (ar) konsultacijas teismų sprendimų vykdymo, kitais teisės taikymo bei Komisijos veiklos klausimais Komisijos pirmininkui, Komisijos nariams bei Komisijos darbuotojams.
• Pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja ginčų nagrinėjimą ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių nagrinėjimo tvarka ir jų teikimą svarstyti Komisijos posėdžiui.
• Rengia pažymas, Komisijos nutarimų (individualių teisės aktų) projektus Skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia juos Komisijos posėdžiui, kad būtų tinkamai įgyvendinamos Komisijos funkcijos.
• Rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą, metinį veiklos planą ir pateikia Komisijos pirmininkui tvirtinti, siekiant užtikrinti Komisijai teisės aktais nustatytų funkcijų vykdymą.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus; teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais; prireikus teikia ir (ar) keičiasi reikalinga informacija su Europos Sąjungos institucijomis, kitų valstybių institucijomis ir (ar) kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija Komisijos teisinės veiklos klausimais.
• Organizuoja ir kontroliuoja administracinių teisės pažeidimų ir reguliuojamos veiklos pažeidimų bylų tyrimą bei medžiagos teikimą nagrinėti Komisijos posėdžiui.
• Prireikus organizuoja ir kontroliuoja, dokumentų pirkimams, atsižvelgiant į Skyriui priskirtas funkcijas, rengimą.
• Skiria Skyriaus darbuotojams vykdyti kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų užtikrintas tinkamas Komisijos ar Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Rengia ir teikia Valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo ir valstybės tarnautojų vertinimo komisijai Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, kad būtų tinkamai apibrėžiamos Skyriaus darbuotojų funkcijos.
• Vykdo kitus Komisijos pirmininko ir (ar) kuruojančio Komisijos nario su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį.
• Turėti teisinio darbo patirties energetikos srityje.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
• Mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, darbo, procesinių ir kitų teisės šakų normas.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.