Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2014.01.30

Arvydas Gervelė


Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

• Rūpinasi materialiniais ištekliais, reikalingais Komisijos veiklai užtikrinti ir tiesiogiai atsako už Komisijos turimą inventorių bei materialines vertybes.
• Aprūpina Komisijos darbuotojus būtiniausiomis darbo priemonėmis, inventoriumi, medžiagomis bei sudaro jiems tinkamas darbo sąlygas.
• Koordinuoja Komisijos kompiuterinės techninės bazės ir programinės įrangos eksploataciją bei administravimą, siekiant efektyvaus ir nenutrūkstamo Komisijos informacinių technologijų funkcionavimo.
• Prižiūri Komisijos patalpas ir transporto priemones, užtikrina tinkamą jų eksploataciją, rūpinasi einamuoju remontu, prireikus vairuoja Komisijai priklausančias transporto priemones.
• Tvarko Komisijos transporto priemonių kelionės dokumentus.
• Veda materialinių vertybių, prekių, atsarginių detalių apskaitą bei rengia jų nurašymo aktus.
• Dalyvauja Komisijos turimo inventoriaus inventorizacijose, tvarko inventorizacijos dokumentus, veda inventorizacijos dokumentų registracijos žurnalą.
• Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, pagal kompetenciją rengia pirkimų dokumentus, rengia sutartis, veda viešųjų pirkimų apskaitos žurnalą.
• Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos veikloje, pagal pirkimo organizatoriaus parengtą prašymą rengia ir teikia Komisijos Viešųjų pirkimų komisijai pirkimo dokumentų projektus, konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais pirkimų organizatorius, teikia informaciją, susijusią su viešaisiais pirkimais.
• Susirašinėja ūkio klausimais, dalyvauja sprendžiant problemas bei rengiant kitus dokumentus ūkio klausimais.
• Veda Įvadinio saugos darbe instruktavimo, Saugos darbe instruktavimo darbo vietoje, priešgaisrinės saugos bei Komisijos antspaudų ir spaudų registracijos žurnalus.
• Organizuoja nereikalingo ar netinkamo naudoti Komisijos turto viešuosius aukcionus, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja mažos vertės viešuosius Komisijos pirkimus, sprendžia kitus klausimus dėl Komisijos patalpų ir priemonių reikalingumo bei priežiūros.
• Teikia informaciją ir pasiūlymus, susijusius su Skyriaus veiklos klausimais Komisijos nariams ir struktūriniams padaliniams.
• Pagal patvirtintą dokumentacijos planą formuoja ir tvarko dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas archyvui.
• Administracijos direktoriaus pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais materialinių vertybių įsigijimo tvarką ir apskaitą bei darbų saugą.
• Sugebėti rengti atitinkamus Komisijos informacinius, vidaus tvarkomuosius ir organizacinius dokumentus, susijusius su materialinių vertybių įsigijimu, patalpų priežiūra bei transporto priemonių techniniu aptarnavimu.
• Turėti aukštąjį išsilavinimą ir 3 metų vairuotojo stažą.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valstybinę kalbą, išmanyti raštvedybos taisykles, norminių teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).