Įeiti
Publikuota: 2014.01.30. Atnaujinta: 2017.02.10

Aleksandra Prokopjeva


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Pataria rengiant pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų tobulinimo.
• Tikrina, ar teikiami svarstyti Komisijos posėdžiuose nutarimų ar kitų sprendimų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisę ir kitus teisės aktus bei teikia išvadas dėl jų, siekiant užtikrinti Komisijos priimamų nutarimų, kitų sprendimų teisėtumą.
• Rengia teisės aktų, kitų dokumentų projektus, nagrinėja ir teikia išvadas dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų, ypač šilumos ūkio ir karšto vandens, gamtinių dujų bei geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriuose; analizuoja kitų skyrių rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, juos vizuoja, siekiant užtikrinti Komisijos ir kitų institucijų rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų atitikimą teisės aktų reikalavimams.
• Vedėjo pavedimu dalyvauja Komisijos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Komisijoje, vykstančiuose skyriuose jų kompetencijai priskirtiems klausimams nagrinėti, kad prireikus būtų teikiamos teisinės konsultacijos.
• Teikia teisinio pobūdžio išvadas ir konsultacijas Komisijos pirmininkui, Komisijos nariams bei Komisijos darbuotojams, siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, pažeidimų prevenciją.
• Pataria klausimais, susijusiais su sankcijų energetikos įmonėms už Komisijos reguliuojamos veiklos pažeidimus skyrimu ir sankcijų dydžio nustatymu.
• Pataria dėl Komisijos atstovaujamų teisminių procesų vedimo, procesinių dokumentų rengimo, atstovauja Komisijai (pagal pavedimą ar įgaliojimą) teismuose, neiteisminio nagrinėjimo institucijose; rengia ieškininius pareiškimus, atsiliepimus į juos, skundus, kitus dokumentus, susijusius su teisminiais procesais, taip pat pagal savo kompetenciją atstovauja Komisijai kitose institucijose bei įstaigose, siekiant įgyvendinti tinkamą procesinių įstatymų reikalavimų įgyvendinimą ir Komisijos interesų atstovavimą.
• Komisijos veiklos srityje atlieka teismų praktikos stebėseną, analizuoja teismų suformuluotus teisės aiškinimus ir teisės taikymo taisykles.
• Analizuoja, prireikus ruošia sutarčių, susijusių su Komisijos veikla, projektus, ir juos vizuoja, siekiant užtikrinti tinkamą Komisijos interesų atstovavimą sutartiniuose santykiuose.
• Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja arba dalyvauja su kitais skyriais nagrinėjant ginčus ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių nagrinėjimo tvarka ir teikia juos svarstyti Komisijos posėdžiui, teikia pažymas kitais klausimais Komisijos posėdžiui ir rengia atitinkamų Komisijos nutarimų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais, kad būtų tinkamai įgyvendinamos Komisijos funkcijos.
• Skyriaus vedėjo pavedimu rengia pažymas, atitinkamų Komisijos nutarimų projektus skyriaus kompetencijos klausimais ir teikia juos Komisijos posėdžiui, kad būtų tinkamai įgyvendinamos Komisijos funkcijos.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus; teikia informaciją, išvadas ir pasiūlymus Skyriaus veiklos klausimais; teikia ir keičiasi reikalinga informacija su Europos Sąjungos institucijomis bei kitų valstybių institucijomis, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija Komisijos teisinės veiklos klausimais.
• Dalyvauja Komisijos pirmininko įsakymu sudarytų komisijų darbe, kad pagal Skyriaus kompetenciją būtų suteikta informacija teisiniais šių komisijos veiklos klausimais.
• Prireikus atstovauja Komisiją Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse organizacijose pristatydamas oficialią institucijos poziciją nagrinėjamais klausimais.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas tinkamas Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Prireikus dalyvauja atliekant rinkų tyrimus pagal Komisijos patvirtintas Rinkų tyrimo taisykles.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.


Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:


• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį.
• Turėti patirties dirbant su Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalu.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą.
• Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius teisės aktų projektų vertinimo atlikimą ir teisinių išvadų teikimą, teisės aktų rengimą, turėti patirties atliekant teisės aktų projektų analizę.
• Mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, darbo, procesinių ir kitų teisės šakų normas.
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.