Įeiti
Publikuota: 2014.04.01. Atnaujinta: 2017.06.01

Agnė Paškevičiūtė


Valstybės tarnautoja atlieka šias funkcijas:

• Konsultuoja ir teikia interesantams visą reikiamą informaciją apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus, kad būtų užtikrintos interesantų teisės ir teisėti interesai.
• Rengia švietimo programas, skirtas vartotojų ir ūkio subjektų informuotumui didinti bei stiprinti gebėjimus teisėtiems interesams ginti, koordinuoja programos priemonių įgyvendinimą, taip pat pagal kompetenciją koordinuoja Komisijos dalyvavimą kitose priemonėse, skirtose ginti vartotojų interesus.
• Rengia konsultacijas, seminarus su vartotojų teisių organizacijomis, visuomene, energetikos ūkio subjektais vartotojų teisių užtikrinimo ir vartotojų informavimo klausimais.
• Pagal kompetenciją rengia raštų bei Komisijos pirmininko įsakymų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų užtikrinta objektyvi ir tinkama vartotojų teisių apsauga Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse.
• Organizuoja anoniminę Komisijos interesantų apklausą, siekiant įvertinti esamą interesantų aptarnavimo paslaugų kokybę bei pateikti atitinkamus siūlymus dėl paslaugų kokybės gerinimo.
• Atstovauja Komisijai ar skyriui Komisijos organizuojamuose pasitarimuose ir posėdžiuose, kituose renginiuose pagal kompetenciją, siekiant tinkamo informacijos pateikimo bei atstovavimo.
• Atstovauja Komisiją CEER, ERRA vartotojų ir mažmeninės prekybos darbo grupėse bei kitose tarptautinėse organizacijose vartotojų teisių apsaugos srityje, teikia atsakymus į tarptautinių organizacijų pateiktus klausimynus, teikia pastabas bei pasiūlymus į tarptautinių organizacijų pateiktus dokumentus (jų projektus) siekiant užtikrinti glaudų bendradarbiavimą vartotojų teisių apsaugos srityje.
•  Pagal kompetenciją rengia Komisijos interneto portalui skirtą informaciją.
•  Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.


Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą.
• Turėti ne mažiau kaip trijų metų darbo patirtį vartotojų teisių apsaugos srityje.
• Turėti praktinės patirties švietimo programų rengimo srityje.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Komisijai ir skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.