Įeiti
Publikuota: 2018.12.03. Atnaujinta: 2019.07.01

Vaida Daiginaitė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas:

• Rengia ir vizualizuoja viešąją informaciją apie Tarybos veiklą bei priimtus sprendimus.
• Rengia spaudos konferencijas, planuoja susitikimus su žiniasklaidos atstovais.
• Vykdo Tarybos interneto svetainės informacijos pildymo, atnaujinimo ir tobulinimo funkcijas.
• Teikia pasiūlymus dėl bendradarbiavimo institucijos viduje.
• Teikia pasiūlymus dėl vidinės komunikacijos strategijos, organizuoja vidinius mokymus bei renginius.
• Atlieka Tarybos vidinės interneto svetainės (intraneto) informacijos pildymo ir atnaujinimo funkcijas, teikia siūlymus sistemos tobulinimui.
• Sudaro Tarybos interneto svetainėje skelbtinos informacijos grafiką.
• Tikrina ir didina svetainės lankomumą įvairių socialinių tinklų, socialinių žymų bei forumų pagalba.
• Užtikrina svetainės atitikimą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Bendriesiems reikalavimams.
• Bendradarbiauja su suinteresuotomis institucijomis svetainės modernizavimo ir tobulinimo klausimais.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai ir Tarybos strateginiai tikslai. 

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

• Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, labai gerai išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriui priskirtų funkcijų vykdymą.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.