Įeiti
Publikuota: 2018.12.10. Atnaujinta: 2019.07.01

Jūratė Liubertaitė


Darbuotoja atlieka šias funkcijas: 

• Rengia Tarybos metinius viešųjų pirkimų planus, jų pakeitimus.
• Skelbia Viešųjų pirkimų suvestines.
• Teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Tarybos viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas ir kitas ataskaitas.
• Rengia viešųjų pirkimų dokumentus (konkurso sąlygas).
• Rengia viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolus.
• Rengia Tarybos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektus.
• Atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai.
• Rengia Tarybos tvarkos aprašus, taisykles ir kitus dokumentus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus.
• Vykdo pirkimo procedūras kaip pirkimų organizatorius.
• Teikia konsultacijas Tarybos darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais.
• Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo ir politikos klausimais.
• Skelbia viešųjų pirkimų informaciją Tarybos interneto svetainėje.
• Dalyvauja Tarybos sudaromų viešųjų pirkimų ir kitų komisijų veikloje.
• Kartu su Teisės departamento specialistais nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir (ar) kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
• Administruoja Viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir Centrinės perkančiosios organizacijos sistemą.
• Rengia viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimų susitarimus.
• Koordinuoja viešųjų pirkimų komisijos narių ir pirkimų organizatorių viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pateikimą prieš pradedant vykdyti viešųjų pirkimų procedūras.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 

• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą.
• Turėti darbo viešųjų pirkimų srityje patirties.
• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus.
• Mokėti organizuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.