Įeiti
Publikuota: 2020.03.17. Atnaujinta:

Justina Malakauskaitė


Darbuotoja vykdo šias funkcijas:

 • Kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas, analizuoja statistinę, ekonominę–finansinę ir kitą informaciją bei teikia pasiūlymus dėl elektros energetikos įmonių teikiamų ataskaitų formų.
 • Kuria duomenų bazes bei analitinius įrankius ar sistemas, siekiant standartizuoti duomenų kaupimo, duomenų analizės procesus, kuriant vieningą sektoriaus reguliuojamų energetikos įmonių priežiūros sistemą investicijų derinimo, reguliuojamų paslaugų teikimo, rinkos priežiūros, finansinių-ekonominių rodiklių kategorijose.
 • Nagrinėja įmonių pateiktus investicijų planus, rengia medžiagą įmonių investicijoms derinti, atlieka nuolatinę investicijų vykdymo priežiūrą, siekiant įgyvendinti elektros energetikos įmonių kontrolę.
 • Dalyvauja rengiant investicijų derinimo tvarkos aprašus bei kitus teisės aktus, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
 • Rengia ir teikia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams dėl Valstybės reguliuojamų elektros energetikos paslaugų kainų nustatymo.
 • Pagal poreikį rengia Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką, nagrinėja prijungimų prie elektros tinklų kainodaros klausimus, siekiant užtikrinti teisingą ir pagrįstą prijungimo sąnaudų paskirstymą tarp operatorių, vartotojų ir gamintojų.
 • Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
 • Pagal poreikį dalyvauja Tarybos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Tarybos posėdžiams.
 • Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.
 • Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla.
 • Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros energetikos įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Darbuotoja turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą vadybos, matematikos arba ekonomikos krypties arba inžinerijos ar fizinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą.
 • Išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius elektros energetikos sektoriaus reguliavimą.
 • Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dalykinius raštus ir kitus dokumentus.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).