Įeiti
Publikuota: 2019.09.30. Atnaujinta: 2020.04.23

Eglė Paipolienė


2020 m. einamosios užduotys:
1. Tikrinti ir analizuoti dujų įmonių kainų skaičiavimus, parengti sprendimo projektus dėl gamtinių dujų paslaugų pajamų viršutinių ribų ir konkrečių kainų nustatymo.
2. Parengti metinę ataskaitą Europos Komisijai apie gamtinių dujų rinką.

3. Parengti gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaitą už 2019 metus.

Valstybės tarnautoja vykdo šias funkcijas:
• Pagal Tarybos patvirtintą metodiką skaičiuoja ir koreguoja reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir (ar pajamų) viršutines ribas, rengia pažymas ir nutarimo projektus Tarybos posėdžiams, siekiant nustatyti gamtinių dujų paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas.
• Nagrinėja, tikrina, perskaičiuoja gamtinių dujų įmonių pateiktus konkrečių gamtinių dujų kainų skaičiavimų projektus, rengia pažymas ir nutarimų projektus Tarybos posėdžiams, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar gamtinių dujų kainos, suskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.
• Tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą.
• Analizuoja gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikras ir reguliavimo apskaitos sistemos patikras, metinę finansinę atskaitomybę, audito išvadas, kitus Tarybos reguliuojamų gamtinių dujų įmonių veiklos rodiklius ir rengia išvadas Skyriaus vedėjui, kad būtų nustatytos reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir paslaugų būtinosios sąnaudos.
• Renka, sistemina pastabas ir pasiūlymus gautus iš tiekėjų bei vartotojų dėl reguliuojamų gamtinių dujų kainų skaičiavimo metodikų, dalyvauja metodikų bei taisyklių rengime, rengia pažymas Tarybos posėdžiams, siekiant tobulinti kainų skaičiavimo principus.
• Analizuoja gamtinių dujų įmonių apskaitų ir sąnaudų atskyrimo taisykles, vertina jų atitiktį Tarybos nustatytiems reikalavimams bei rengia konkrečias rekomendacijas jų tobulinimui.
• Dalyvauja dujų įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimuose, teikia išvadas Skyriaus vedėjui, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.
• Atlieka gamtinių dujų rinkų tyrimus, siekiant nustatyti didelę įtaką rinkoje turinčius ūkio subjektus, rengia pasiūlymus dėl įpareigojimų didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams nustatymo.
• Dalyvauja rengiant metinių skyriaus veiklos ataskaitų, gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektus.
• Rengia atsakymus į kitų institucijų paklausimus ir raštus pagal kompetenciją.
• Prireikus pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, kad būtų užtikrintas Skyriaus funkcijų vykdymas.
• Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautoja turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
• Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties arba jiems prilygintą išsilavinimą.
• Turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį gamtinių dujų sektoriaus kainodaros srityje.
• Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Tarybos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Tarybos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Tarybos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.