Įeiti

Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimas


PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

pirmininko 2019 m. gruodžio      d.

įsakymu Nr. O1E-

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

 

ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS IR PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĘ BŪKLĘ IŠDAVIMAS

 

1.Paslaugos pavadinimas Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimas.
2. Paslaugos gavėjai

Fiziniai asmenys

Juridiniai asmenys

3. Paslaugos tipas: elektroninė / neelektroninė paslaugaElektroninė paslauga
3.1.Nuoroda į el. paslaugą (jei paslauga elektroninė)https://www.epaslaugos.lt/portal/service/92420/16020
3.2. Nuoroda į prašymo formą (-as) (jei paslauga neelektroninė)

Prašymai dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos išdavimo teikiami tik nuotoliniu būdu, per Elektroninius valdžios vartus.

Prašymo formą pildoma ir visi reikiami dokumentai talpinami Elektroninių valdžios vartų portale adresu:

www.epaslaugos.lt

 

Prašyme turi būti nurodyta: pareiškėjo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris.

Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo – pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris; energetikos įrenginių rūšis (elektros, šilumos, dujų, naftos).

4.Paslaugos teikimo trukmė10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje (toliau – Taryba) dienos.
5. Paslaugos kaina

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarka, patvirtinta Tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. O3E-301 „Dėl Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo":

Energetikos įrenginių, kurių galia iki 30 kW (imtinai), techninės būklės patikrinimas ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimas – 32,90 Eur;

Energetikos įrenginių, kurių galia viršija 30 kW, bet yra mažesnė kaip 1 MW, patikrinimas ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimas – 32,90 Eur + po 1,65 Eur už kiekvienus kitus 10 kW;

Energetikos įrenginių, kurių galia yra 1 MW ir daugiau kaip 1 MW, patikrinimas ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimas – 160,05 Eur + po 32,90 Eur už kiekvieną kitą 1 MW;

Energetikos inžinerinių tinklų ir sistemų (elektros tinklų, šilumos tinklų, gamtinių dujų sistemų, naftos ir naftos produktų vamzdynų ir sistemų) patikrinimas ir pažymų apie techninę būklę išdavimas – skaičiavimo formulė: 11,37 x Y val. + 0,53 = įkainis už konkretaus objekto tikrinimo paslaugą.

6. Apmokėjimo už paslaugą būdai ir tvarka (įtraukiant ir apmokėjimo galimybę užsieniečiams)Mokestis už teikiamas paslaugas mokamas į Tarybos atsiskaitomąją sąskaitą LT944010051005056575, „Luminor bank", AB, įmokos kodo nėra.
7.Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas apima: patikrinimą, ar energetikos objektas ir / ar įrenginys pastatytas, rekonstruotas, ar modernizuotas pagal statinio projekto sprendinius, ar statinio projekto sprendiniai neprieštarauja norminių teisės aktų reikalavimams ir energetikos įrenginių gamintojų įrengimo instrukcijoms; patikrinimą, ar atlikti visi reikalingi energetikos įrenginių montavimo, bandymo, matavimo ir paleidimo-derinimo darbai; patikrinimą, ar nauji, rekonstruoti ar modernizuoti energetikos įrenginiai yra tinkami naudoti pagal paskirtį; energetikos (elektros, šilumos, dujų, naftos ir naftos produktų) įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos (toliau – pažyma) išdavimą.

Pažymos išduodamos naudojantis Tarybos informacinės sistemos (toliau – IS) priemonėmis.

Tikrinama atitiktis projektui, esminiams statinio reikalavimams, galimybės saugiai, patikimai juos naudoti pagal paskirtį ir energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų išdavimas šiems įrenginiams:

- naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų elektrinių ir katilinių, elektros perdavimo sistemos operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklų ir jų technologinių priklausinių,

- elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomų 1000 V ir aukštesnės įtampos elektros tinklų ir jų technologinių priklausinių,

- vartotojų 1000 V ir aukštesnės įtampos įrenginių ir gamintojų elektros įrenginių (išskyrus gaminančių vartotojų elektros įrenginius, kai įrengtoji generuoti galia neviršija 30 kW),

- lokaliųjų 1000 V ir aukštesnės įtampos elektros tinklų ir jų technologinių priklausinių,

- didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio gamtinių dujų slėgio dujotiekių ir jų įrenginių,

- pastatų vartotojų gamtinių dujų sistemų, kai įrengtų dujinių prietaisų bendra vardinė galia yra didesnė kaip 100 kW,

- gamtinių dujų saugyklų, suskystintųjų gamtinių dujų importo, eksporto terminalų bei saugyklų, skystojo kuro ir alternatyviųjų degalų degalinių, degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistemų, suskystintų naftos dujų talpyklų, pilstymo stočių, postų, sandėlių, magistralinių naftotiekių, produktotiekių, naftos perdirbimo įrenginių, naftos ir naftos produktų terminalų bei saugyklų,

- šilumos tiekimo tinklų ir jų priklausinių, statinio šilumos punktų ir šildymo bei karšto vandens sistemų,

- statinio vietinio šildymo katilinių,

- statinio vietinio šildymo su šilumos siurbliu sistemų,

- taip pat statinių, kuriuose sumontuotos energetikos inžinerinės sistemos bei energetikos įrenginiai.

Dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo statytojas (arba jo įgaliotas asmuo) kreipiasi į Tarybos teritorinį skyrių, kurio aptarnaujamoje zonoje yra energetikos įrenginys ir (ar) vartotojo įrenginys, pateikia prašymą ir Aprašo priede nurodytus dokumentus. Dėl pažymos išdavimo ūkio subjektas gali kreiptis tik nuotoliniu būdu, prašymą ir reikiamus dokumentus pateikdamas per  administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą Elektroniniai valdžios vartai.

Tarybos įgalioti darbuotojai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikimų dokumentų registravimo Taryboje dienos patikrina naujai pastatytų, įrengtų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninę būklę ir, nenustatę pažeidimų bei trūkumų, parengia pažymą, suderintą su skyriaus vedėju, ir ją įrašo į IS.

Pažyma išduodama tik tuomet, kai yra sumokėta įmoka už energetikos įrenginio (-ių) techninės būklės patikrinimą ir Tarybai pateiktas apmokėjimą pagrindžiantis dokumentas (kai apmokėjimas vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą).

Tarybos įgalioto darbuotojo pasirašyta pažyma yra įteikiama statytojui (arba jo įgaliotam asmeniui), siunčiama paštu, elektroniniu paštu arba kitomis informacinių technologijų priemonėmis (ūkio subjekto prašyme nurodytu būdu).

8.Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Energetikos statinio ar įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas techninės būklės patikrinimui (energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos gavimui) Tarybai privalo pateikti:

1. Projektinę, statybinę (išpildomąją) ir įrenginių gamintojo dokumentaciją;

2. Prašymą;

3. Aprašo priede nurodytus dokumentus. Dokumentų, kuriuos turi pateikti asmuo, norintis gauti naujai sumontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos  (elektros, šilumos, dujų, naftos) įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą, sąrašą, sudarytą pagal atskirus energetikos sektorius ir energetikos objektus, patvirtintą Aprašo priede (žr. pagal energetikos sektorių – elektros, šilumos, dujų, naftos);

4. Apmokėjimą pagrindžiantį dokumentą, kad yra sumokėta įmoka už energetikos įrenginio (-ių) techninės būklės patikrinimą (kai apmokėjimas vykdomas ne per Elektroninių valdžios vartų portalą).

9.Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija (atsakingo darbuotojo pareigos, vardas ir pavardė, el. paštas, telefono numeris)

Už konkrečią energetikos sritį atsakingi Tarybos teritorinių skyrių specialistai.

Kontaktinė informacija skelbiama Tarybos internetinėje svetainėje adresu http://www.vert.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai 

10.Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkaTarybos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka. Skundo padavimas nesustabdo skundžiamo sprendimo vykdymo.
11.Organizacijų, kurios paslaugų gavėjams gali teikti reikalingą informacinę ar praktinę pagalbą, kontaktai (jei yra žinoma apie tokias organizacijas) 
12.Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

2. Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261 „Dėl Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo";

3. Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo";

4. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo";

5. Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo";

6. Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo";

7. Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo";

8. Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1-277 „Dėl Suskystintųjų naftos dujų įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo";

9. Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37 „Dėl Degalinių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo";

10. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr.1747 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų patvirtinimo";

11. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-231 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Aprašas).