Įeiti
Publikuota: 2018.01.02. Atnaujinta: 2018.08.02

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA SIŪLO DARBĄ VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO IR INFORMAVIMO SKYRIAUS VYRESNIAJAM SPECIALISTUI, DIRBANČIAM PAGAL DARBO SUTARTĮ


Darbo pobūdis:

· Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) kompetencijos ribose išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja ginčus, kylančius tarp vartotojų ir energetikos įmonių bei ginčus, kylančius tarp geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų, abonentų ir vartotojų, rengia Komisijos nutarimų dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo projektus bei teikia juos svarstyti Komisijos posėdžiuose.
· Atlieka teisingą ir nešališką vartotojų bei energetikos įmonių prašymų, skundų nagrinėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia išvadų, atsakymų į prašymus projektus.
· Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams ir energetikos įmonėms žodžiu, elektroniniu paštu, raštu, telefonu.
· Pagal kompetenciją rengia Komisijos priimamų teisės aktų projektus, nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų parengtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus.
· Pagal kompetenciją dalyvauja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose svarstant jų parengtų įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą bei įgyvendinti vartotojų teisių apsaugos politiką energetikos srityje.
· Pagal įgaliojimą atstovauja Komisijos interesus teismuose bei dalyvauja rengiant procesinius dokumentus (ieškinius, pareiškimus, apeliacinius skundus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus ir kt.).
· Atstovauja Komisiją CEER vartotojų ir mažmeninės prekybos darbo grupėse bei kitose tarptautinėse organizacijose vartotojų teisių apsaugos srityje, teikia atsakymus į tarptautinių organizacijų pateiktus klausimynus, teikia pastabas bei pasiūlymus į tarptautinių organizacijų pateiktus dokumentus (jų projektus) siekiant užtikrinti glaudų bendradarbiavimą vartotojų teisių apsaugos srityje.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

· Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą.
· Išmanyti teisės aktų rengimo, raštvedybos taisykles.
· Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
· Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu.
· Turėti puikius komunikavimo, bendradarbiavimo įgūdžius.
· Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos priimtus teisės aktus, reglamentuojančius centralizuoto šilumos tiekimo veiklą, vartotojų teisių apsaugą.
· Mokėti taikyti praktikoje teisės aktus, reglamentuojančius ginčų ir skundų nagrinėjimą ne teismo tvarka.
· Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu:
Verkių g. 25C-1, Vilnius, arba el. paštu ausra.vaicekauskaite@regula.lt.
Išsamesnė informacija telefonu (8 5) 213 3462.