Įeiti
Publikuota: 2016.06.16. Atnaujinta: 2018.08.02

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija siūlo darbą Dujų skyriaus vyresniajam specialistui, dirbančiam pagal darbo sutartį.


Darbo pobūdis:

• Pagal Komisijos patvirtintą metodiką dalyvauja skaičiuojant ir koreguojant reguliuojamų gamtinių dujų kainų viršutines ribas, rengia pažymas ir nutarimo projektus Komisijos posėdžiams, siekiant nustatyti gamtinių dujų paslaugų būtinąsias sąnaudas ir jomis pagrįstas kainas.
• Rengia dujų iš atsinaujinančių energijos išteklių supirkimo į gamtinių dujų sistemą kainų nustatymo metodiką ir nustato dujų iš atsinaujinančių energijos išteklių supirkimo į gamtinių dujų sistemą kainas.
•Nagrinėja, tikrina, perskaičiuoja gamtinių dujų įmonių pateiktus konkrečių gamtinių dujų kainų skaičiavimų projektus, rengia pažymas ir nutarimų projektus Komisijos posėdžiams, siekiant patikrinti ir nustatyti, ar gamtinių dujų kainos, suskaičiuotos pagal metodikos reikalavimus, yra teisingos bei nediskriminuoja vartotojų.
• Tikrina, ar gamtinių dujų įmonių pateikta medžiaga atitinka turinį, formą ir pateikimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, prireikus surenka papildomą dokumentaciją, siekiant nustatyti informacijos patikimumą, teisingumą ir pagrįstumą.
• Nagrinėja ir teikia pastabas Europos Sąjungos teisės aktams, tarptautinių darbo grupių rengiamiems dokumentams ir dalyvauja tarptautiniuose renginiuose.
• Analizuoja gamtinių dujų įmonių ketvirtines reguliuojamos veiklos ataskaitas ir metinę finansinę atskaitomybę, audito išvadas, kitus Komisijos reguliuojamų gamtinių dujų įmonių veiklos rodiklius ir rengia išvadas Skyriaus vedėjui, kad būtų nustatytos reguliuojamų gamtinių dujų kainų ir paslaugų būtinosios sąnaudos.
• Renka, sistemina pastabas ir pasiūlymus gautus iš tiekėjų bei vartotojų dėl reguliuojamų gamtinių dujų kainų skaičiavimo metodikų, dalyvauja metodikų bei taisyklių rengime, rengia pažymas Komisijos posėdžiams, siekiant tobulinti kainų skaičiavimo principus.
• Analizuoja gamtinių dujų įmonių apskaitų ir sąnaudų atskyrimo taisykles, vertina jų atitiktį Komisijos nustatytiems reikalavimams bei rengia konkrečias rekomendacijas jų tobulinimui.
• Pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja skundus dėl gamtinių dujų įmonių veiklos ar neveikimo, dėl teisės pasinaudoti sistema, vartotojų sistemų prijungimo tvarkos (metodikų, kainų), sistemų balansavimo, kainų taikymo bei investicijų klausimais, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei vartotojų apsaugą.
• Dalyvauja rengiant metinių skyriaus veiklos ataskaitų, gamtinių dujų rinkos ataskaitų Europos Komisijai projektus.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

• Turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo srities arba jam prilyginamą išsilavinimą.
• Būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Komisijos nuostatus ir teisės aktus, reglamentuojančius Komisijos veiklą, valstybės tarnybą, įmonių veiklą, finansų sistemos reguliavimą. Išmanyti Komisijos kuruojamos energetikos srities Europos Sąjungos teisės aktus.
• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).
• Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.
• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu:
Verkių g. 25C-1, Vilnius, arba el. paštu ausra.vaicekauskaite@regula.lt 
Išsamesnė informacija telefonu ​(8 5) 213 3462. ​