Įeiti
Publikuota: 2015.10.22. Atnaujinta: 2018.08.02

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija siūlo darbą Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyresniajam specialistui, dirbančiam pagal darbo sutartį


Darbo pobūdis:

• Kaupia, tikrina ir analizuoja elektros energetikos įmonių teikiamas ataskaitas, analizuoja statistinę, ekonominę–finansinę ir kitą informaciją bei teikia pasiūlymus dėl elektros energetikos įmonių teikiamų ataskaitų formų.

• Nagrinėja didmeninės elektros energetikos rinkos finansinius–ekonominius rodiklius, vertina jų pasikeitimų priežastis, padeda atlikti didmeninės elektros energetikos rinkos rodiklių analizę, siekiant tobulinanti elektros sektoriaus ekonominį reguliavimą bei užtikrinti skaidrius, nediskriminuojančius ir konkurencingus rinkos dalyvių santykius.

• Analizuoja su didmeninės elektros energijos rinkos priežiūra susijusius teisės aktus, teikia pastabas ir pasiūlymus teisės aktų, susijusių su didmenine elektros energijos rinkos priežiūra, projektams.

• Padeda rengti elektros sektoriaus rinkos stebėsenos ataskaitas.

• Dalyvauja atliekant elektros sektoriaus rinkos tyrimus, siekiant nustatyti didelę įtaką rinkoje turinčius ūkio subjektus.

• Dalyvauja atliekant elektros energetikos sektoriaus rinkos dalyvių elgesio planinius ir neplaninius patikrinimus didmeninės elektros energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo reglamento kontekste.

• Rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų paklausimus ir raštus Skyriaus veiklos klausimais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, vartotojų apsaugą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.

• Pagal poreikį dalyvauja Komisijos posėdžiuose bei pasitarimuose, rengia pažymas bei nutarimų projektus Komisijos posėdžiams.

• Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos metinį planą ir veiklos metinę ataskaitą, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

• Metinei energetikos sektoriaus plėtros apžvalgai rengia ir teikia medžiagą apie elektros energetikos sektorių.

• Dalyvauja sprendžiant klausimus, problemas bei rengiant dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla.

• Dalyvauja ES didmeninės elektros energetikos rinkos priežiūros darbo grupių veikloje, siekiant bendradarbiauti su ES šalių reguliavimo institucijomis ir tobulinti didmeninės elektros energetikos rinkos priežiūrą.

• Bendradarbiauja su kitų institucijų, elektros energetikos įmonių, vartotojų atstovais, taip pat su kitomis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei suteikti informaciją pagal kompetenciją.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

· Turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo srities arba jam prilyginamą išsilavinimą, arba būti paskutinio kurso studentu;

• Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

• Mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

• Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

• Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, norminių aktų, nutarimų projektų, protokolų rengimo taisykles.​

 

Gyvenimo aprašymą siųskite adresu:
Verkių g. 25C-1, Vilnius, arba el. paštu ausra.vaicekauskaite@regula.lt  
Išsamesnė informacija telefonu ​(​8 5) 213 3462. ​